SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Ga­la­ta­sa­ra­y'­ın altyapısından gelen ve halen Sarı Kırmızılıkulüpte forma giyen Sabri Sarıoğlu ti­ca­re­te adım atı­yor. Sabri Sarıoğlu, Şiş­ha­ne'de otel al­mak için kol­la­rı sı­va­dı.

Ga­la­ta­sa­ra­y'­la se­zon so­nu söz­leş­me­si bi­te­cek olan Sa­rı­oğ­lu'nun, ön­ce­ki gün Şiş­ha­ne'de otel bak­tı­ğı or­ta­ya çık­tı.

SABRİ SARIOĞLU KESEYİ AÇTI

Bir­çok fut­bol­cu gi­bi sa­ha­lar­dan ka­zan­dı­ğı­nı ti­ca­re­te ya­tır­ma­ya ka­rar ve­ren Sabri Sarıoğlu, bu­nun için de ke­se­nin ağ­zı­nı so­nu­na ka­dar aç­tı.

Sabri Sarıoğlu, Şiş­ha­ne'de sa­tın ala­ca­ğı bi­na­yı res­to­re edip Ote­l'­e dö­nüş­tü­re­cek. Bu­nun için ­de tecrübeli futbolcunun ce­bin­den 2.5 Mil­yon Eu­ro ya­ni yak­la­şık 8 mil­yon li­ra­ çı­ka­cak. Önü­müz­de­ki yıl fa­ali­ye­te ge­çi­re­ce­ği ote­lin adı­nın ‘Re­iz Ote­l' ola­ca­ğı öğ­re­nil­di.

Fanatik