SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Bugün gazetesine açıklamalarda bulunan Galatasaray’da futboldan sorumlu yönetici Cenk Ergün, Emmanuel Adebayor’un menajerler tarafından kendilerine önerildiğini açıkladı. Ergün ayrıca Denayer’in 1 yıl daha takımda kiralık olarak kalabileceğini belirtti.

Galatasaray Fut­bol Di­rek­tö­rü Cenk Er­gün’ün verdiği röportajdan iki isim hakkında yaptığı açıklamalar şöyle;

“A­de­ba­yor bi­ze öne­ril­di. Ye­ni bir ge­liş­me bu. Ade­ba­yo­r'­un ko­nu­mu or­ta­da. Do­la­yı­sıy­la ye­ni ye­ni gün­de­mi­mi­ze ta­şın­ma­ya baş­lan­dı. Ver­di­ği­miz bir ka­rar yok. Ge­len tek­lif­le­ri gör­me­li­yiz. Bi­zi ara­yan fut­bol­cu tem­sil­ci­le­ri ken­di öne­ri­le­ri­ni su­nu­yor­lar. Biz bu isimlere adım adım ba­ka­ca­ğız.”

DENAYER 1 YIL DAHA KİRALIK KALABİLİR

“De­na­ye­r'­in, Cit­y'­le söz­leş­me­si var. Biz kiralık söz­leş­mesine bir mad­de koy­duk. Biz, City ve Ja­son is­ter­se ki­ra­lık söz­leş­me­miz ay­nı şart­lar­da bir se­ne da­ha uzat­ma hak­kı­mız var. Bu bir ön­ce­lik. Üç ta­ra­fın rı­za­sı la­zım. Trans­fe­ri ko­lay de­ğil. Ja­so­n'­un Cit­y'­le olan söz­leş­me­sin­de 30 mil­yon po­und fe­sih be­de­li var. Şu an­ki ko­şul­lar­da bu­nu kar­şı­la­ma­mız müm­kün gö­zük­mü­yor. Ama önü­müz­de­ki dö­ne­me ba­ka­ca­ğız. Va­len­ci­a, Mar­sil­ya ve Fio­ren­ti­na'yı red­det­ti ve bi­zi ter­cih et­ti. Biz de Ja­so­n'­a çok şey ka­ta­ca­ğız.”