SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Be­şik­ta­ş'­ın se­zon ba­şın­da İtal­yan eki­bi Fio­ren­ti­na'dan kad­ro­su­na kat­tı­ğı Ma­ri­o Go­mez için me­na­jer Ge­or­ge Gar­di ta­ra­fın­dan or­ta­ya atı­lan ‘İ­tal­ya'ya ge­ri dö­ne­bi­li­r' id­di­ası taraftar­la­rın key­fi­ni ka­çır­dı. Gar­di, “Se­zon so­nu ve ya kon­tra­tın bi­ti­mi­ne 1 yıl­dan az sü­re ka­la Be­şik­taş üze­ri­ne dü­şe­ni yap­maz­sa Fio­ren­ti­na'ya dön­me şan­sı va­r” de­miş­ti.

Be­şik­taş Ba­sın Söz­cü­sü Me­tin Al­bay­rak ise ko­nu­ya açık­lık ge­ti­re­rek Si­yah-Be­yaz renkle­re gö­nül ve­ren­le­rin yü­rek­le­ri­ne ade­ta su serp­ti.

‘ÇOK DAHA İYİ OLACAK’

İd­di­ala­rı or­ta­ya atan şah­sın, Go­me­z'­le hiç­bir il­gi­si ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Se­zon so­nu op­si­yo­nu da da­hil ol­mak üze­re bü­tün şart­lar bi­zim le­hi­miz­de. Go­me­z'­in de bi­zim­le, ta­kım­la bir so­ru­nu bu­lun­mu­yor. Bir ye­re git­ti­ği yo­k” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Al­man gol­cü­nün za­man­la çok da­ha iyi ola­ca­ğı­nı da be­lir­te­rek, “Ka­li­te­si belli bir isim. Sa­de­ce gol ola­rak de­ğil, oyu­na kat­kı an­la­mın­da da önem­li bir fut­bol­cu. En büyük silahlarımız­da­n” di­ye ko­nuş­tu.

Yayınlanma Tarihi:08:02,