SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Mario Gomez için heyecanlandıran sözler

Mario Gomez için heyecanlandıran sözler

Fiorentina ile ABD'de kamp yapan Mario Gomez transferini bekleyen Beşiktaş'ta genel sekreter Ürkmezgil'den açıklama geldi!

Beşiktaş taraftarının beklediği, “Şartlar sağlanırsa transfer gerçekleşebilir. Önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz” diyen Mario Gomez için heyecanlandıran açıklama geldi.

Oyun­cu için te­mas­la­rın sür­dü­ğü­nü be­lir­ten Be­şik­taş Ge­nel Sek­re­te­ri Ah­met Ürk­mez­gil, Bugün’e, “Ken­di­siy­le bir sı­kın­tı yok. Ku­lübüy­le hal­le­dil­me­si ge­re­ken bir­ta­kım pro­se­dür­ler var. An­cak bun­lar da aşıl­ma­ya­cak şey­ler de­ğil. Ar­ka­daş­la­rı­mız bun­lar için me­sa­i har­cı­yor. Çö­zül­me­ye­cek sıkıntılar ol­sa bu ka­dar uğ­ra­şıl­maz­dı­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

RHODOLFO DEFALARCA İZLENDİ

De­ne­yim­li yö­ne­ti­ci takımın yeni stoperi Rho­dol­fo için de önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. “Scout ekibimizden Gök­han Kes­kin, Bre­zil­ya­lı sto­pe­ri ül­ke­sin­de de­fa­lar­ca iz­le­di. 28 yaşındaki savunmacının en iyi­si ol­du­ğu­nu söy­le­di. De­fan­sı to­par­la­ya­ca­ğı­nı düşünüyoruz” dedi

Qua­res­ma trans­fe­ri­ni de de­ğer­len­di­ren Ürk­mez­gil, “Qu­ares­ma za­ten bir yıl­dız. Kim­se bu ko­nu­da bir şey söy­le­ye­mez. En az ra­kip­le­rin al­dı­ğı isim­ler ka­dar kat­kı ya­pa­cak­tır. Por­te­kiz­li yıl­dı­zın hem tri­bün­le­ri hem de ta­kı­m arkadaşlarını ateş­le­ye­ce­ktir” diye konuştu.