SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Beşiktaş taraftarının beklediği, “Şartlar sağlanırsa transfer gerçekleşebilir. Önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz” diyen Mario Gomez için heyecanlandıran açıklama geldi.

Oyun­cu için te­mas­la­rın sür­dü­ğü­nü be­lir­ten Be­şik­taş Ge­nel Sek­re­te­ri Ah­met Ürk­mez­gil, Bugün’e, “Ken­di­siy­le bir sı­kın­tı yok. Ku­lübüy­le hal­le­dil­me­si ge­re­ken bir­ta­kım pro­se­dür­ler var. An­cak bun­lar da aşıl­ma­ya­cak şey­ler de­ğil. Ar­ka­daş­la­rı­mız bun­lar için me­sa­i har­cı­yor. Çö­zül­me­ye­cek sıkıntılar ol­sa bu ka­dar uğ­ra­şıl­maz­dı­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

RHODOLFO DEFALARCA İZLENDİ

De­ne­yim­li yö­ne­ti­ci takımın yeni stoperi Rho­dol­fo için de önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. “Scout ekibimizden Gök­han Kes­kin, Bre­zil­ya­lı sto­pe­ri ül­ke­sin­de de­fa­lar­ca iz­le­di. 28 yaşındaki savunmacının en iyi­si ol­du­ğu­nu söy­le­di. De­fan­sı to­par­la­ya­ca­ğı­nı düşünüyoruz” dedi

Qua­res­ma trans­fe­ri­ni de de­ğer­len­di­ren Ürk­mez­gil, “Qu­ares­ma za­ten bir yıl­dız. Kim­se bu ko­nu­da bir şey söy­le­ye­mez. En az ra­kip­le­rin al­dı­ğı isim­ler ka­dar kat­kı ya­pa­cak­tır. Por­te­kiz­li yıl­dı­zın hem tri­bün­le­ri hem de ta­kı­m arkadaşlarını ateş­le­ye­ce­ktir” diye konuştu.

Yayınlanma Tarihi:08:50,