SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Yeni sezonda 8 transfer yapıp 35 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Fenerbahçe, dünya devlerini geride bıraktı. Avrupa’nın 5 büyük liginde geçen yılı ilk 4 içinde bitiren takımların 14’ünü geçti.

İşte o ilginç detaylar:

Fe­ner­bah­çe, 2015-16 se­zo­nu­nun ge­ri­de ka­lan trans­fer dö­ne­min­de 34 mil­yon 380 bin eu­ro (Yak­la­şık 102 mil­yon li­ra) bon­ser­vis üc­re­ti har­ca­dı. Ka­nar­ya bu ra­kam­la Av­ru­pa'nın 5 bü­yük li­gin­de ge­çen se­zo­nu ilk 4 için­de ta­mam­la­yan 20 ta­kı­mın 14'ünü ge­ri­de bı­rak­tı. Sa­rı-La­ci­vert­li­ler har­ca­dı­ğı bon­ser­vis be­de­liy­le İn­gil­te­re'de Chel­se­a, Manc­hes­ter City, Ar­se­nal, Manc­hes­ter Uni­ted; Al­man­ya'da Wolf­sburg, Glad­bach, Le­ver­ku­sen; İtal­ya'da Ro­ma, La­zi­o, Fio­ren­ti­na ve Fran­sa'da PSG, Lyon, Mo­na­co, Mar­sil­ya'dan daha yüksek bonservis ödedi.

BONUSLARLA 60 MİLYON EURO Ye­ni trans­fer­le­rin bir yıl­lık üc­ret­le­ri top­la­mı ise 17 mil­yon 100 bin eu­ro (51 mil­yon li­ra). Yıl­lık üc­ret­ler de ek­len­di­ğin­de Ka­nar­ya'nın ka­sa­sın­dan se­zon so­nu­na ka­dar top­lam 51 mil­yon 480 bin eu­ro'ya (153 mil­yon eu­ro) çı­ka­cak. Bu ra­kam­la­ra maç ba­şı üc­ret­ler ve bo­nus­lar da da­hil edil­di­ğin­de ge­nel top­lam 51 mil­yon eu­ro'dan 60 mil­yon eu­ro'ya (178 mil­yon eu­ro) çı­kı­yor.

Bugün