SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Fe­ner­bah­çe'nin 2015-16 se­zo­nun­da gi­ye­ce­ği for­ma­la­rı ortaya çıktı!

3 ay­rı ta­sa­rım için­de be­yaz üze­ri­ne ya­tık ma­vi çiz­gi­li for­ma ol­duk­ça dik­kat çe­ki­ci. Kla­sik çu­buk­lu­nun da­ha ka­lın çiz­gi­le­re ka­vuş­tu­ğu gö­rü­lür­ken 3. for­ma­da düz la­ci­vert ta­sa­rım ter­cih edil­di.

sad

Bugün