SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Fe­ner­bah­çe’ye Ri­zes­por ma­çı dö­nü­şü ha­va­li­ma­nı­na gi­der­ken Trab­zon Sür­me­ne’de ya­pı­lan si­lah­lı sal­dı­rı­nın üze­rin­den tam 1 ay geç­ti. Fa­il­ler ha­la or­ta­da yok.

An­ka­ra’da ku­lü­bün şu­be­si­ne cad­de­nin ka­la­ba­lık ol­du­ğu bir sa­at­te sal­dı­rı ya­pıl­dı. Ora­da da he­nüz fa­il­ler bu­lu­na­ma­dı. Fe­ner­bah­çe yö­ne­ti­min­de iş­te bu du­rum bü­yük ra­hat­sız­lık oluş­tu­ru­yor.

KUPALARDAN DAHA ÖNEMLİ

Sa­rı-La­ci­vert­li ba­zı yö­ne­ti­ci­ler Trab­zon ve An­ka­ra’da­ki ola­yın bağ­lan­tı­lı ol­du­ğu­nu bi­le dü­şü­nü­yor. Trab­zon’da yo­lun üc­ra bir böl­ge­sin­den ya­pı­lan pom­pa­lı tü­fek atı­şı için “Bu olay An­ka­ra’ya na­za­ran da­ha ten­ha bir yer­de ol­muş ka­bul edil­se bi­le An­ka­ra'da ak­şam sa­at 20.00’de, ken­tin en iş­lek cad­de­sin­de on­ca iş­let­me­nin ka­me­ra­sı önün­de ya­şa­nan olay na­sıl hâlâ ay­dın­la­tı­la­maz” so­ru­su so­ru­lu­yor.

Hat­ta “Her iki ola­yın da fa­il­le­ri­nin bu­lun­ma­sı şam­pi­yon­luk­lar­dan da­ha önem­li­dir. Fe­ner­bah­çe­li spor­cu­la­rın ca­nı ve bu­nun he­sa­bı­nın so­rul­ma­sı ku­pa­lar­dan da­ha mü­him­dir” şek­lin­de çı­kış ya­pan ba­zı yö­ne­ti­ci­ler var. Ve bu­nun da­ha yük­sek ses­le ku­lüp ba­zın­da açık­la­ma­lar­la or­ta­ya ko­nul­ma­sı­nı bek­li­yor­lar. Ka­rı­şık­lık çı­kar­mak is­te­yen ba­zı de­rin güç­le­rin Fe­ner­bah­çe’yi bu­na mü­sa­it gör­dü­ğü­nü ifa­de edi­yor­lar.

SESSİZLİK HER AN BOZULABİLİR

Fe­ner­bah­çe, Trab­zon’da­ki olay son­ra­sı uzun ve sert bir açık­la­ma yap­mış­tı. Ola­yı ta­kip ede­cek bir ko­mis­yon ku­ru­la­ca­ğını açık­la­mış­tı. An­cak ne o ko­mis­yo­na han­gi yö­ne­ti­ci­le­rin gir­di­ği net­leş­ti ne de söy­len­di­ği gi­bi Trab­zon’a gi­dil­di. Fe­ner­bah­çe'nin iş­te bu ko­nu­lar­da­ki res­mi ses­siz­li­ği­nin de önü­müz­de­ki gün­ler­de bi­te­ce­ği be­lir­ti­li­yor.

BUGÜN

Yayınlanma Tarihi:10:54,