SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

F.Bahçe 2012’de de yaşadı! Sustular…

Fe­ner­bah­çe­'nin es­ki ku­rum­sal ile­ti­şim di­rek­tö­rü Or­gun Yaz­gan, yine Trabzon'da yaşanan 2012 senesindeki silahlı saldırı olayını anlattı.

Güncellenme: 10:23, 09/04/2015
F.Bahçe 2012’de de yaşadı! Sustular…

Yabancılar şoförün kanını görünce buz keserken, yerlileri yıkan gerçek başkaymış. Valinin, olayın sıcaklığıyla yaptığı “Kurşun değil taş” açıklaması, internetten bunu okuyan Sarı-Lacivertli oyuncuların zoruna gitmiş. “Uçurumdan aşağıya uçuyorduk. Silah seslerini duyduk” sitemleri yükselmiş.

Fenerbahçe takım otobüsünün Çaykur Rizespor maçı dönüşü Trabzon Havalimanı yolunda silahlı saldırıya uğramasının yankıları sürüyor.

Sarı-Lacivertli takımın özellikle yabancı futbolcuları, olaydan çok fazla etkilendi. Yöneticiler, olayda kan görülmesinin, yaşananları çok daha etkileyici bir çizgiye taşıdığına dikkat çekti. Yerli futbolcuların ise kurşunlamadan daha çok, olayın ‘taş atıldı' boyutuna indirgenmek istenmesine kahrolduğu öğenildi.

İLK TEPKİ USLU'DAN GELMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere, Trabzon Valisi Abdil Celil Öz, olay sıcaklığını korurken “Silah değil taşlama” demişti. Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu ise “Ne taşı. 5 kurşun deliği var” diyerek tepki göstermişti. İşte bu tartışma, Fenerbahçe'nin yerli futbolcularının zoruna gitti. Takım, İstanbul'a indiğinde FBTV muhabiri Fatih Demirkol da buna dikkat çekmeye çalıştı. Futbolcuların sosyal medyada gelişen bu tartışmaya kızdıklarını görünce, canlı yayında “Neredeyse uçurumdan uçuyorduk. Taş değil, kesinlikle silahtı” diyerek takımın tepkisine tercüman oldu.

2012’DE SİLAH ÇEKİLDİĞİNDE YÖNETİCİLER ‘SUS’ EMRİ VERMİŞ

Trabzon'da yaşanan ilk silah olayında otobüste olan eski iletişim direktörü Orkun Yazgan, çarpıcı ifadelerle o günleri anlattı.

Fe­ner­bah­çe'nin es­ki ku­rum­sal ile­ti­şim di­rek­tö­rü Or­gun Yaz­gan, fut­bol­cu­la­rın psi­ko­lo­ji­si ve geç­mi­şte Trab­zo­n'­da ya­şa­nan­lar­la il­gi­li önem­li bil­gi­ler ver­di. Yaz­gan, 2012 yı­lın­da Sü­per Fi­na­l'­de­ki Trab­zon ma­çı son­ra­sı ya­şa­nanları son ola­ya ışık tu­tar­ca­sı­na şöy­le an­lat­tı: “Maç so­nu oto­bü­se git­mek is­te­dik. An­cak oto­büs par­ça­lan­mış­tı. Yö­ne­ti­ci­ler­le iki zırh­lı po­lis oto­su­na bin­dik. Be­nim bindiğim araç se­yir ha­lin­dey­ken, ya­nı­mız­da­ki üs­tü açı­lan araç­tan çıkan bi­ri­ si­lah doğ­rult­tu. He­pi­miz çığ­lık­lar­la ken­di­mi­zi ye­re at­tık. O gün yö­ne­ti­ci­le­ri­miz, Trab­zon in­sa­nı­na mal et­me­mek için susmamızı istedi. Fa­kat ay­nı yö­ne­ti­ci­ler ‘Bu si­la­hı doğ­rul­tan­lar bir gün te­ti­ği çe­ke­bi­li­r' de­miş­ti. Ta­kım oto­bü­sü Ri­ze'den Trab­zo­n'­a gir­di­ğin­de, fut­bol­cu­la­rın te­dir­gin­li­ği hep ar­tar­dı. Per­de­ler ka­pa­nır­dı.”

KANARYA SAHAYA ÇIKMA NİYETİNDE DEĞİL

Zan­lı­lar tu­tuk­suz yar­gı­lan­mak üze­re ser­best bı­ra­kıl­dı. “Ger­çek fa­il­ler or­ta­da yo­k” yo­rum­la­rı­nın doğ­ma­sı­na ne­den ol­du. Göz­ler Fe­ner­bah­çe'ye çev­ril­di. Çün­kü yö­ne­ti­ci De­niz Tol­ga Ay­tö­re, olay ay­dın­la­na­na ka­dar fut­bol oy­na­ma­ya ni­ye­tin­de ol­ma­dık­la­rı­nı açık­la­mış­tı. Fe­de­ras­yon ise lig­le­ri sa­de­ce 1 haf­ta er­te­le­miş­ti. Di­ğer ku­lüp­ler da­ha faz­la er­te­le­me ol­ma­sı­nı is­te­mi­yor. Fe­ner­bah­çe ise et­ti­ği söz­den ge­ri­ye adım at­mı­yor. Bu­nun bü­yük bir te­rör ey­le­mi ol­du­ğu­na ina­nı­lı­yor. Lig­ler bu haf­ta boş ge­çil­dik­ten son­ra tek­rar baş­la­ya­cak. Eğer Fe­ner­bah­çe maç­la­ra çık­maz­sa, ön­ce hük­men ye­nil­gi ar­dın­dan lig­den dü­şür­me­ye ka­dar gi­den yo­lun ka­pı­sı açı­la­cak.

Bugün