SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Ün­lü ça­lış­tı­rı­cı­nın “Ya­şa Fe­ner­bah­çe mar­şı ça­lar­ken tüy­le­rim di­ken di­ken olu­yo­r” di­ye­cek ka­dar Sa­rı-La­ci­vert­li ta­kı­ma il­gi bes­le­me­si, ta­raf­ta­rın tav­rı­nın çı­kış nok­ta­sı­nı işa­ret edi­yor. Son id­di­a, sü­rek­li İs­tan­bu­l'­a gi­dip ge­li­yor çün­kü ün­lü bir re­zi­dans­ta dai­re tut­tu.

Fe­ner­bah­çe'de gö­rev ya­par­ken, “Mut­lu­luk Fe­ner­bahçe'de ol­mak­tı­r” di­yen bir tek­nik ada­mı, Trab­zons­po­r'­un ba­şı­na ge­ti­rir­se­niz… Bugün’de yer alan habere göre, Trab­zons­por ta­raf­ta­rı “T­rab­zons­por mut­lu­luk de­ğil, mec­bu­ri­yet mi­dir?” di­ye so­rar.

Hep şüp­hey­le ba­kar

Üs­tü­ne bir de “Sa­de­ce Fe­ner­bah­çe'de oy­na­ya­ca­ğı­m” di­yen bir fut­bol­cu­yu, ay­nı tek­nik ada­mın ıs­ra­rıy­la Trab­zons­po­r'­a ge­ti­rir­se­niz… Bi­le bi­le la­des olur­su­nuz…

Trab­zons­por ta­raf­ta­rı sa­de­ce 1 maç­lık kre­di ve­rir. İkin­ci maç­ta oyun­dan çı­kar­ken o fut­bol­cu­yu ıs­lık­lar… Er­sun Ya­nal ve Er­kan Zen­gi­n'­in hi­ka­ye­si iş­te bu­dur…

Mil­yon­lar­ca eu­ro­ya mal olan Er­kan Zen­gi­n'­in ıs­lık­lan­dı­ğı Ka­ra­bük ma­çı­nı, Meh­met Eki­ci'nin ki­şi­sel be­ce­ri­siy­le ka­zan­ma­say­dı, Ya­nal için önü­müz­de­ki ilk ye­nil­gi­de za­ten yi­ne gün­de­me ge­le­cek ko­nu­lar şun­lar­dı:

Fe­ner­bah­çe'den son­ra “Ar­tık bu ül­ke­de kal­mak is­te­mi­yo­rum. Ba­şı­mı alıp gi­de­ce­ği­m” nok­ta­sın­day­ken, ne­den Trab­zons­po­r'­a va­at­ler­de bu­lun­du­nuz?

Sİ­ze ya­kın­lı­ğı ile bi­li­nen ge­nel me­na­jer yar­dım­cı­sı gön­de­ril­dik­ten he­men son­ra, Ha­cı­os­ma­noğ­lu'nun dün­ya ka­dar pa­ra­ya Mi­la­n'­dan al­dı­ğı Cons­tan­t'­ı ne­den kad­ro dı­şı bı­rak­tı­nız?

-Cons­tan­t'­ın Na­po­li dö­nü­şü, 1 gün faz­la­dan İtal­ya'da kal­ma iz­ni is­te­di­ği ama ve­ril­me­yin­ce “Siz bi­le is­te­di­ği­niz za­man İs­tan­bu­l'­a gi­dip ge­li­yor­su­nu­z” de­di­ği doğ­ru mu?

-İs­tan­bul Ful­ya'da ün­lü bir re­zi­dans­ta ev tut­tu­ğu­nuz doğ­ru mu? Trabzo­n'­da ça­lı­şan bi­ri ola­rak, Fe­ner­bah­çe ma­çı son­ra­sı İs­tan­bu­l'­da kal­ma­nı­zın, Trab­zo­n'­da­ki ba­zı maç­lar son­ra­sı bi­le bi­rer gün­lü­ğü­ne bu şeh­re gi­dip gel­me­ni­zin se­be­bi bu mu?

Fe­ner­bah­çe'nİn sta­dı­na çı­kar­ken, “Ya­şa Fe­ner­bah­çe mar­şı ça­lar­ken tüy­le­rim di­ken di­ken olu­yor. İn­san tit­ri­yo­r” di­yen bi­ri­si ola­rak, Trab­zons­po­r'­a na­sıl mo­ti­ve ola­cak­sı­nız?

Şu­nu be­lir­te­yim:

“Fe­ner­bah­çe'nin id­man te­sis­le­ri­ne gir­di­ğim­de, hay­ran kal­dım. Biz bu­gü­ne ka­dar te­sis gör­me­mi­şi­z” di­ye­cek ka­dar da Fe­ner­bah­çe hay­ra­nı­dır. Za­ten, ba­ba­dan iyi Fe­ner­bah­çe­li'dir.

Şunu da ifade edeyim:

Ful­ya'da­ki dai­re, Ya­na­l'­ın tüy­le­ri­ni di­ken di­ken eden Fe­ner­bah­çe mar­şı ve Sa­man­dı­ra te­sis­le­ri hay­ran­lı­ğı me­se­le­si­ni, ilk de­fa bu­ra­da oku­yor­su­nuz…

Şununla bitireyim:

Er­sun ho­ca ka­bi­li­yet­li ve ça­lış­kan­dır. An­cak ka­fa­sı ar­tık es­ki­si ka­dar fut­bol­da de­ğil. Bu so­ru­lar, ge­ri­len Trab­zon ca­mi­asın­da, ilk ye­nil­gi­de ken­di­si­ne so­rul­ma­ya baş­la­na­cak. Ben şim­di­den ya­za­yım da bel­ki ken­di­si­ne ha­zır­lan­ma fır­sa­tı ve­rir…

Yayınlanma Tarihi:09:37,