SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

İşte Dirk Kuyt’ın kararı

Se­zon so­nun­da söz­leş­me­si bi­te­cek olan Hol­lan­da­lı gol­cü­ye Av­ru­pa­’dan pek çok tek­lif var. 4 ço­cu­ğu olan 35 ya­şın­da­ki Dirk Kuyt ise, dü­ze­ni­ni boz­mak is­te­mi­yor. Yö­ne­tim de oyuncunun ‘kon­tra­tı­mı uza­tı­n’ di­ye ıs­rar etmemesinden memnun.

Güncellenme: 09:40, 23/02/2015
İşte Dirk Kuyt’ın kararı

2012-13 se­zo­nu ba­şın­da trans­fer edi­len Dirk Kuy­t'­ın söz­leş­me­si se­zon so­nun­da bi­ti­yor. An­cak yö­ne­tim he­nüz söz­leş­me uzat­ma tek­li­fi yap­ma­dı

Oy­sa Kuy­t'­a Av­ru­pa'dan pek çok tek­lif ol­du­ğu bi­li­ni­yor. An­cak tec­rü­be­li fut­bol­cu, İs­tan­bu­l'­da kal­maya karar verdi. 4 ço­cu­ğu olan Kuyt, ço­cuk­la­rı­nın İs­tan­bu­l'­da­ki ku­ru­lu dü­ze­ni­ni boz­mak is­te­mi­yor.

4. YILDIZ KOLAYLAŞTIRIR

Yö­ne­ti­m de Kuy­t'­ın ko­nu­yu gün­de­me ge­tir­me­me­sin­den ötü­rü mem­nun. Ken­di ara­la­rın­daki soh­bet­ler­de de bu du­rum­dan ötü­rü mut­lu­luk­la­rı­nı di­le ge­ti­ri­yor­lar. Şam­pi­yon olu­na­rak 4'ün­cü yıl­dı­zın ta­kıl­ma­sı du­ru­mun­da, fut­bol­cu­ya ye­ni söz­leş­me­nin öne­ril­me­si ih­ti­ma­li­nin ar­ta­ca­ğı ifa­de edi­li­yor.

Bugün