SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Galatasaray Prandelli’den kurtulamadı

Ga­la­ta­sa­ray’ın es­ki tek­nik di­rek­tö­rü Ce­sa­re Pran­del­li, ku­lü­bün ba­şı­nı ağ­rıt­ma­ya de­vam edi­yor. İtalyan teknik adamın Galatasaray'ın çağrılarına kulak tıkaması sonrasında ise iş restleşme boyutuna vardı.

Güncellenme: 10:17, 09/01/2015
Galatasaray Prandelli’den kurtulamadı

Prandelli, bu hafta için yapılan “Gel konuşalım” davetine de dönmedi. Galatasaray son çare olarak CAS'taki ‘ara buluculuk sistemini' keşfetti. “Dava- laşmayalım. Ara bulucu ne derse, biz ödemeye hazırız” dedi. Bu da havada kalınca, Cimbom rest çekti; artık İtalyan hocaya bu yılın taksitleri de ödenmeyecek. Savunma hazırlanacak.

Ga­la­ta­sa­ray'ın es­ki tek­nik di­rek­tö­rü Ce­sa­re Pran­del­li, ku­lü­bün ba­şı­nı ağ­rıt­ma­ya de­vam edi­yor. İtal­yan ça­lış­tı­rı­cı, ken­di­siy­le gö­rüş­me ta­lep­le­ri­ni red­det­miş, avu­kat­la­rı­nı gön­de­re­ce­ği­ni söy­le­miş ama onu da yap­ma­mış­tı. Ga­la­ta­sa­ray son ola­rak, 5-9 Ocak ta­rih­le­ri ara­sın­da is­te­di­ği bir gün yüz yü­ze ya da te­lekon­fe­rans yön­te­miy­le gö­rü­şüp an­laş­mak is­te­di­ği­ni ilet­miş­ti. An­cak dün iti­ba­riy­le Pran­delli'den yi­ne ya­nıt gel­me­di. Bu­gün de bir ce­vap alın­ma­sı bek­le­nmi­yor.

AMACI FIFA’YA TAŞIMAK

Ku­lüp hu­kuk­çu­la­rı, yö­ne­ti­mi  bil­gi­len­dir­di ve Pran­del­li'nin ama­cı­nın ko­nu­yu FI­FA'ya ta­şı­mak ol­du­ğunu be­lir­tti. Ga­la­ta­sa­ray bir de ka­rar al­dı. Pran­del­li'ye, söz­leş­me­sin­ni fe­sih ta­ri­hi­ne ka­dar olan tak­sit­le­ri öden­di an­cak bun­dan son­ra bir öde­me ya­pıl­ma­ya­cak. İtal­yan ho­ca an­laş­ma­ya da ya­naş­ma­dı­ğın­dan, ge­le­cek ilk öde­me gü­nü geç­ti­ğin­de, ku­lü­be ön­ce ih­tar çe­ki­le­cek ar­dın­dan oto­ma­tik ola­rak ko­nu da­va­lık ola­cak.

GELECEK YIL DA İSTİYOR

Pran­del­li Ga­la­ta­sa­ray'dan yıl­lık 2.3 mil­yon eu­ro alı­yor­du. Bu­nun 1.3 mil­yo­nu­nu al­mış, Ga­la­ta­sa­ray ise ka­la­nı­nı da ve­rip, ge­le­cek yı­lın öde­me­si­ni yap­ma­dan iyi nok­ta­la­mak is­te­miş­ti. Ne var ki Pran­del­li ala­cak­la­rı­nı tü­mü­nü, hat­ta ba­zı ba­şa­rı­la­ra en­deks­len­miş ‘bo­nus­la­rı­nı da' is­ti­yor. Cim­bom bu­nu red­de­dip “Ha­k et­me­di­ğin pa­ra­yı ver­me­yiz” di­yor.

DAVA DAHA AVANTAJLI

Ga­la­ta­sa­ray Pran­del­li'ye ‘ara­ bu­lu­cuk sis­te­mi­ni de' tek­lif et­ti. Bu­na gö­re CAS'ın, da­va­sız bir çö­züm or­ga­ni­zas­yo­nu var. Be­lir­le­nen bir ara­bu­lu­cu üze­rin­den an­la­şı­lı­yor.

Da­va aşa­ma­sı­na geç­me­den iş bi­ti­ri­li­yor. An­cak bu­na da ce­vap gel­me­di. Baş­kan Duy­gun Yar­su­vat'a bil­gi ve­ri­lir­ken, “Bun­dan son­ra ya­pı­la­cak iş sa­vun­ma ha­zır­la­mak­tır. Avu­kat­la­rı, Pran­del­li'yi ik­na et­miş. Da­va­nın da­ha avan­taj­lı ola­ca­ğı­nı söy­le­miş­ler” de­nil­di. Pran­del­li'nin söz­leş­me­si, bir Av­ru­pa ma­çın­dan son­ra “He­de­fi­miz ar­tık Tür­ki­ye Li­gi” de­di­ği ge­rek­çe­siy­le ve ku­lü­bün iti­ba­rı­nı ze­de­le­di­ği id­di­asıy­la fes­he­dil­miş­ti.

An­cak spor hu­kuk­çu­la­rı, bu­nun kar­şı­lı­ğı­nın ol­ma­dı­ğı­nı ve ye­ni bir ‘Del Bos­qu­e-ağır taz­mi­nat va­ka­sı­nın' ya­şan­ma ih­ti­ma­li­ne dik­kat çe­ki­yor.

CAS ARABULUCULUK YÖNTEMİ

Ara buluculuk yönteminde gizlilik esastır. Bu sebepten ötürü ara buluculuğa katılan bütün kişiler üçüncü kişilere aksi yasalarda öngörülmedikçe görüşmeler hakkında bilgi veremedikleri gibi tarafların herhangi birinden bilgi alan ara bulucu, bu bilgiyi diğer tarafa ancak ilgili tarafın izin vermesiyle açıklayabilmektedir. Ara bulucunun; uyuşmazlığa konu olan noktaları tespit etmek, tarafların uyuşmazlık hakkında iyi niyetle görüşmelerde bulunmalarını sağlamak ve çözüm önerileri geliştirmek gibi görevleri bulunmaktadır. Bununla birlikte ara bulucu, taraflara bir çözümü zorla kabul ettiremez.

Spor Hukukçuları uyarıyor: DEL BOSQUE'DEN BETER OLUR!

TAZMİNAT REKORU BEŞİKTAŞ’TA

Türkiye’de yabancı bir teknik adama ödenen tazminat konusunda rekor Beşiktaş’ta. Siyah-Beyazlılar 2004-05 sezonu başında göreve getirip devre arasında kovduğu eski çalıştırıcısı Del Bosque ile yardımcılarına faiziyle birlikte 8,5 milyon euro tazminat ödemek zorunda kalmıştı.

Bugün

Yayınlanma Tarihi:09:24,