SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Fut­bol­cu ala­cak­la­rı­nın tü­mü­nü öde­yen Fe­ner­bah­çe, Fi­nan­sal Fa­ir Play ku­ral­la­rı­na kar­şı eli­ni güç­len­dir­di. Oyun­cu­la­rın­dan ‘ala­ca­ğım yok’ ya­zı­sı alan Ga­la­ta­sa­ray ise bü­yük bir riske gir­di. Ola­sı bir şi­ka­yet­te UE­FA’nın öde­me de­kont­la­rı­nı is­te­me ve di­sip­lin so­ruş­tur­ma­sı aç­ma ih­ti­ma­li var. Bu da As­lan’a Av­ru­pa ka­pı­sı­nı ka­pa­ta­bi­lir.

Bugün’ün haberine göre, Be­şik­taş’ı 2-0 ye­ne­rek dev­re ara­sı­na der­bi za­fe­riy­le gi­ren Ga­la­ta­sa­ray’da maç son­ra­sı baş­kan yar­dım­cı­sı Ab­dur­ra­him Al­bay­rak’ın yap­tı­ğı açık­la­ma­lar gün­de­me otur­du. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ida­re­ci fut­bol­cu­la­rın ken­di­le­ri­ne ma­li ko­nu­lar­da bü­yük ko­lay­lık­lar gös­ter­di­ği­ni be­lir­te­rek “Sne­ij­der’in­den, Me­lo’sun­dan, Tel­les’in­den, Mus­le­ra’sı­na va­ra­na ka­dar hiç­bir ke­li­me söy­le­me­den her­kes im­za­la­rı­nı at­tı” de­di.

EKŞİOĞLU DA İMA ETMİŞTİ

Al­bay­rak’ın bu söz­le­ri Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ku­lü­bün Fi­nan­sal Fa­ir Play (FFP) ku­ral­la­rı­na ta­kıl­ma­mak ve ge­le­cek yıl da Av­ru­pa ku­pa­la­rı­na ka­tı­la­bil­mek için fut­bol­cu­lar­dan “Ala­ca­ğım yok­tur” im­za­sı al­dı­ğı şek­lin­de yo­rum­lan­dı. Bu açık­la­ma­nın ar­dın­dan Fe­ner­bah­çe­li yö­ne­ti­ci İl­han Ek­şi­oğ­lu ise Twit­ter’dan “Bi­raz ön­ce ra­kip yö­ne­ti­ci­nin ko­nuş­ma­sı­nı din­le­dim, söy­le­ye­cek çok şey var ama… Ku­lü­büm­le gu­rur du­yo­ru­m” di­ye bir twe­et at­tı. İş­te bu twee­tin al­tın­da­ki ger­çek Fe­ner­bah­çe’nin ma­li an­lam­da­ki ra­hat­lı­ğı…

KRASIC BİLE PARASINI ALIYOR

Ni­te­kim Sa­rı-La­ci­vert­li­lerin tüm fut­bol­cu­la­rı­nın bü­tün ala­cak­la­rı­nı öde­di­ği or­ta­ya çık­tı. Ta­kım­da bu se­zon 1 da­ki­ka bi­le for­ma giy­me­yen ve U21 ta­kı­mıy­la id­ma­na çı­kan Mi­los Kra­sic de da­hil geç­mi­şe dö­nük ala­ca­ğı bu­lu­nan tek bir fut­bol­cu bu­lun­mu­yor.

Bu da Sa­rı-La­ci­vert­li­le­rin Av­ru­pa ku­pa­la­rı­na ka­tı­lım açı­sın­dan bir çe­kin­ce­si­nin ol­ma­dı­ğı­ sonucunu or­ta­ya ko­yu­yor. Bu­na kar­şın Cim­bom’un al­dı­ğı im­za­lar ge­le­cek adı­na bü­yük bir ris­ki de be­ra­be­rin­de ge­ti­ri­yor. Ni­te­kim Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar ver­di­ği ta­ah­hüt­le­ri ye­ri­ne ge­ti­re­mez ve bu du­rum fut­bol­cu­lar ta­ra­fın­dan FIFA'ya şi­ka­yet edi­lir­se UE­FA dev­re­ye gi­re­bi­lir ve Cim­bom’un Av­ru­pa ku­pa­la­rı­na ka­tı­lı­mı­nı en­gel­le­ye­bi­lir.

Yayınlanma Tarihi:15:45,