SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Aslan Avrupa’dan men edilebilir!

Cimbom, İtalyan hocaya gelecek yılki alacağını ödemek istemiyor. “Hedefimiz Avrupa değil lig” sözünün haklı sebep olamayacağını savunan spor hukukçusu Özkurt ise uyarıyor: FIFA'da dava açılır ve ödeme yapılmazsa Avrupa’dan men kararı çıkabilir.

Güncellenme: 11:01, 26/12/2014
Aslan Avrupa’dan men edilebilir!

Cimbom, İtalyan hocaya gelecek yılki alacağını ödemek istemiyor. Yasaman, “FIFA'ya gidebilir. Fesih gerekçemiz var” diyor. “Hedefimiz Avrupa değil lig” sözünün haklı sebep olamayacağını savunan spor hukukçusu Emin Özkurt ise uyarıyor: Bahsedilen dava açılır ve ödeme yapılmazsa Avrupa'dan men kararı çıkabilir.

Ga­la­ta­sa­ray’da söz­leş­me­si feshedi­len tek­nik di­rek­tör Ce­sa­re Pran­del­li ko­nu­sun­da sı­kın­tı­lar de­vam edi­yor. İtal­yan ça­lış­tı­rı­cı hem bu se­zo­nun hem de ge­le­cek yı­lın ala­cak­la­rı­nı is­ti­yor. Pran­del­li, Ga­la­ta­sa­ray’dan yıl­lık 2.3 mil­yon eu­ro ka­za­nı­yor­du. Bu se­zon için 1.2 mil­yon eu­ro­yu al­dı. 1.1 mil­yon eu­ro kal­dı. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı yö­ne­tim ise sa­de­ce bu se­zo­nun ala­cak­la­rı­nı ve­re­rek bir an­laş­ma­ya git­me­yi plan­lı­yor. Ku­lü­bün İkin­ci Baş­ka­nı Ham­di Ya­sa­man da bu­nu doğ­ru­lar ni­te­lik­te yap­tı­ğı açık­la­may­la dik­kat çek­miş­ti.

‘FESİH NEDENİ OLMAZ’

Pran­del­li’nin is­ter­se FI­FA'ya gi­de­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Ya­sa­man, İtal­yan ho­ca­nın ‘He­de­fi­miz Av­ru­pa de­ğil lig’ söz­le­ri­nin ku­lü­bün pa­zar­la­ma gü­cü­ne za­rar ver­di­ği­ni ve bu­nun hak­lı se­bep gös­te­ri­lip söz­leş­me­nin fesh edi­le­bi­le­ce­ği­ni di­le ge­tir­miş­ti.

Ko­nuy­la il­gi­li gö­rüş­le­ri­ni al­dı­ğı­mız Spor Hu­ku­ku Uz­ma­nı Av. Emin Öz­kurt ise Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­la­r'­ı uya­rdı.

Öz­kurt, “Bir tek­nik di­rek­tö­rün söz­leş­me­si­ni feshet­mek için ha­ka­ret içer­me­yen, tek­nik yo­ru­ma yö­ne­lik açık­la­ma­la­ra da­yan­mak müm­kün de­ğil. “He­de­fi­miz Av­ru­pa de­ğil li­g“ açık­la­ma­sın­dan do­la­yı söz­leş­me­   fe­shedil­me­si hak­lı bir ne­den oluş­tur­maz. Ma­li so­rum­lu­luk­lar­dan kur­ta­ra­cak ni­te­lik­te de­ğer­len­di­ril­mez. Da­ha ön­ce FI­FA ve CAS nez­din­de gö­rül­müş dos­ya­lar in­ce­len­di­ğin­de bu yak­la­şı­mın ku­lü­bü tek­nik di­rek­tö­re öde­me yap­mak­tan kur­tar­ma­ya­ca­ğı ka­na­ati ağır bas­mak­ta­dı­r” de­di.

‘FAİR PLAY DE ÖNEMLİ’

Öztürk, UE­FA'nın Fi­nan­sal Fa­ir-play hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de ku­lüp­le­re yak­la­şı­mı­nın da son derece önem­li ol­du­ğu­na dikkat çekti.

“UEFA, bir ku­lü­bün baş­ka ku­lüp­le­re, fut­bol­cu­su­na, tek­nik di­rek­tö­rü­ne, ça­lı­şan­la­rı­na ve/ve­ya ver­gi da­ire­si­ne kar­şı va­de­si geç­miş bor­cu ol­ma­ma­sı­nı şart kıl­mak­ta. Pran­del­li'ye be­lir­len­miş ta­rih­ler­de öde­me ya­pıl­mazsa, İtal­yan ho­ca­nın Ga­la­ta­sa­ra­y'­ı UE­FA'ya şi­ka­yet et­me hak­kı var. Yü­küm­lü­lük­le­r ye­ri­ne ge­tir­ilmez­ ve va­de­ler ge­çi­rliir­se Av­ru­pa'dan men kararı çıkabilir” ifadelerini kullandı.

Bugün