SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Yaprak kımıldamadı!

Galatasaray’ın büyük umut bağladığı Mecidiyeköy arazisi projesinde yaprak kımıldamadı. Otel inşaatının başlangıcı için Başkan Yarsuvat’ın verdiği 1 haftalık süre çoktan geride kaldı.

Güncellenme: 10:06, 24/12/2014
Yaprak kımıldamadı!

Yönetici Özbek'in “5-6 milyon dolar gelir sağlarız” dediği proje için eski yönetici Kıran ise “Bu mümkün değil” yorumunu yaptı.

Duy­gun Yar­su­vat baş­kan­lı­ğın­da­ki Ga­la­ta­sa­ray yö­ne­ti­mi, ku­lü­bün son ola­ğa­nüs­tü ge­nel ku­rul top­lan­tı­sın­da Me­ci­di­ye­kö­y'­de­ki ara­zi­nin de­ğer­len­di­ril­me­si için üye­ler­den yet­ki al­mış­tı. Bu yet­ki­ye gö­re, es­ki sta­dın ya­nın­da­ki yi­ne Ga­la­ta­sa­ray Sto­re ça­dı­rı­nın bu­lun­du­ğu ve te­me­li çok uzun sü­re ön­ce atı­lan ara­zi­ye otel ya­pı­la­cak­tı. Baş­kan Yar­su­vat, ko­nuy­la il­gi­li 12 Ara­lı­k'­ta yap­tı­ğı açık­la­ma­da ise “Haf­ta­ya in­şa­at baş­la­r” demiş­ti.

CAMİA AÇIKLAMA BEKLİYOR

An­cak ara­dan 11 gün geç­me­si­ne rağ­men söz ko­nu­su pro­je­de he­nüz hiç­bir ha­re­ket­li­lik yok.

Et­ra­fı çev­ri­li ola­rak dur­ma­ya de­vam eden ara­zi­de her­han­gi bir ça­lış­ma­nın izi da­hi bu­lun­mu­yor. Ay­lar ön­ce na­sıl­sa, ay­nı şe­kil­de dur­ma­ya de­vam edi­yor. İn­şa­at­ta ne gi­bi bir sı­kın­tı ol­du­ğu­na da­ir Ga­la­ta­sa­ra­y'­dan bir açık­la­ma ya­pıl­mı­yor.

Ga­la­ta­sa­ray bu­ra­ya bü­yük bir umut bağ­la­mış­tı. Ca­mi­a, yet­ki ver­di­ği in­şa­at­ta­ki du­rum için açık­la­ma bek­li­yor.

“BÖYLE BİR KÂR ORANI YOK”

Öte yan­dan in­şa­at­la il­gi­li so­rum­lu­lu­ğu üst­le­nen yö­ne­ti­ci Dur­sun Öz­bek, 16 mil­yon do­la­ra mal ola­cak olan otel pro­je­si için “Kö­tü bir se­nar­yo­da da­hi yıl­da 5-6 mil­yon do­lar­lık ge­lir ge­ti­ri­r” de­miş­ti.

Bu­na kar­şın ku­lü­bün es­ki ikin­ci baş­ka­nı Tur­gay Kı­ran ve­ri­len bu ra­ka­mı ger­çek­çi bul­ma­dı. Otel iş­let­me­ci­li­ği yap­tı­ğı­nı be­lir­ten Kı­ran, “Me­ci­di­ye­köy’e beş yıl­dız­lı otel ku­ru­la­cak ve bu otel ku­lü­bü­mü­ze yıl­lık 5-6 mil­yon do­lar yıl­lık kâr ge­ti­re­cek! Dün­ya­nın hiçbir ye­rin­de böy­le bir kâr ora­nı yok. Bu­nu ne­ye da­ya­na­rak söy­lü­yor­lar? Ben yıl­lar­dır bu işi ya­pı­yo­rum. Ora­dan bu ka­dar yıl­lık ge­lir el­de et­mek müm­kün de­ğil. Ola­cak iş de­ğil” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Bugün