SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Ga­la­ta­sa­ray'ın Şam­pi­yon­lar Li­gi'nde haf­ta için­de Ar­se­nal ile yap­tı­ğı ve 4-1 kay­bet­ti­ği maç­ta 2 go­le bir­den im­za atan Lu­kas Po­dols­ki geleceği hakkında ko­nuş­tu.

 

Po­lon­ya asıl­lı Al­man mil­li fut­bol­cu, ma­çın ar­dın­dan İs­tan­bul'dan ay­rıl­ma­dan ön­ce yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Bu ka­dar ko­lay ola­ca­ğı­nı bek­le­mi­yor­dum. Türk ta­kım­la­rı­na kar­şı oy­na­mak her za­man zor­dur. Çok ateş­li ta­raf­tar­la­rı var; ra­kip­le­ri et­ki­li­yor­lar. Hem kar­şı­laş­ma­da gol at­mış ol­ma­nın hem de İs­tan­bul'da ka­zan­ma­nın mut­lu­lu­ğu­nu ya­şı­yo­rum” de­di.

“ESKİ GÜNLERİNE DÖNERLER”

Galatasaray’ın bu se­zonki performansını şans­sız­lık olarak nitelendiren Lukas Po­dols­ki, “Ga­la­ta­sa­ray bir Av­ru­pa ta­kı­mı­dır. Her za­man iyi ve teh­li­ke­li bir ra­kip­tir. Ye­ni tek­nik di­rek­tör­le­riy­le tek­rar ba­şa­rı­lı gün­le­ri­ne geri dö­ne­cekleri­ne ina­nı­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu.

Ar­se­nal’da çok faz­la şan­sı bu­la­ma­ma­sı ne­de­niy­le ocak ayın­da ay­rıl­ma ih­ti­ma­li olup ol­ma­dı­ğı­na iliş­kin, “Bu ko­nu hak­kın­da geç­miş­te çok ko­nuş­tum. Ocakta ne olur bi­le­mi­yo­rum” de­di.

 

Ga­la­ta­sa­ray, ta­raf­ta­rı­nın ken­di­si­ne olan il­gi­si­ne ise, “Ge­le­ce­ğim için en uy­gun ney­se onu yap­mam ge­re­ke­cek. Ga­la­ta­sa­ray’dan tek­lif gel­miş­ti. Geç­miş yıl­lar­da me­na­je­rim ara­cı­lı­ğıy­la beni istediklerini bi­li­yo­rum” de­di.

“TÖRE ÇOK YETENEKLİ”

Po­dols­ki, en be­ğen­di­ği Türk fut­bol­cu­nun Gök­han Tö­re ol­du­ğu­nu söy­le­di. Tö­re, Twit­ter ad­re­sin­den Po­dols­ki’yi Ga­la­ta­sa­ray ma­çın­da at­tı­ğı gol­ler­den do­la­yı kut­la­mış­tı.

Alman yıldız “Tür­ki­ye’de çok ka­li­te­li fut­bol­cu­lar var. En çok be­ğen­di­ğim fut­bol­cu Gök­han Tö­re. Çok ye­te­nek­li bir oyun­cu ve ile­ri­de onu çok fark­lı yer­ler­de gö­re­bi­li­riz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Bugün