SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Öztürk’ten flaş Terim açıklaması!

Galatasaray’ın başkan adayı Adnan Öztürk, “Benim de aklımda hep Hamza Hoca vardı” dedi. “Terim eşofmanlarını çıkarmalı, yönetici olmalı” ifadesini kullandı. Seçim için delegelere şimdiden reform vadetti.

Güncellenme: 12:54, 04/12/2014
Öztürk’ten flaş Terim açıklaması!
Ma­yıs ayın­da­ki se­çim ön­ce­si aday­lı­ğı­nı açık­la­yan es­ki baş­kan yar­dım­cı­sı Ad­nan Öz­türk, önem­li açık­la­ma­lar yap­tı. “Ga­la­ta­sa­ray'dan baş­la­ya­rak tüm ku­lüp­le­ri­miz­de re­form şart. Üye­le­ri­miz ar­tık isim­le­ri de­ğil bu­nu oy­la­ma­lı. Za­ma­nı ge­lin­ce de tek tek an­la­ta­ca­ğız” de­di. Ham­za Ham­za­oğ­lu se­çi­mi­nin doğ­ru­lu­ğu­na işa­ret edip “Gö­rev­dey­ken bi­le ak­lım­da Ham­za Ham­za­oğ­lu var­dı. Ye­ni­lik­çi bi­ri­si” di­ye ko­nuş­tu.
‘SÜREN VE DÜRÜST ADAY OLMAZ'
Mil­li Ta­kım Tek­nik Di­rek­tö­rü Fa­tih Te­rim için de ko­nu­şan Öz­türk, “Ken­di­si­nin yü­zü­ne de söy­le­miş­tim. Ar­tık eşof­man­la­rı çı­kar­ma­lı. Bü­yük olay­la­rı di­zayn et­me­li. Baş­kan bi­le ola­bi­lir” ifa­de­si­ni kul­lan­dı. Öz­türk, “Ben 11 yıl­lık tec­rü­bem­le ar­tık ku­lüp­te re­form ya­pa­bi­le­cek du­ru­ma gel­di­ği­me ina­nı­yo­rum. Fut­bo­lu, fu­bo­lu bi­len­le­re ema­net et­me­li­yiz. Biz­ler de aşa­ğı­dan yu­ka­rı tı­ka­nan tüm sis­te­mi de­ğiş­tir­me­mi­li­yiz” de­di. Fa­ruk Sü­ren aday ola­ca­ğı­nı dü­şün­me­di­ği­ni be­lir­ten Öz­türk, yi­ne adı aday­lar ara­sın­da ge­çen Ali Dü­rüst için de ko­nuş­tu. “Ali ağabey, gö­rev­den hiç kaç­ma­mış­tır. Ağabey ola­rak ba­şa­rıy­la ça­lış­mış­tır. Sü­rek­li gör­üşü­rüz. Ama onun da aday ola­ca­ğı­nı dü­şün­mü­yo­rum” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du.
Bugün
Yayınlanma Tarihi:11:19,