SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Gekas’tan flaş G.Saray açıklaması

Ak­hi­sar Be­le­di­ye­’nin Yu­nan gol­cü­sü, Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­la­rın iyi bir tek­nik adam­la yo­la çık­tı­ğı­nı söy­le­di.

Güncellenme: 12:03, 03/12/2014
Gekas’tan flaş G.Saray açıklaması

Ga­la­ta­sa­ra­y'­da Ce­sa­re Pran­del­li ile yol­la­rın ay­rıl­ma­sın­dan son­ra Ham­za Ham­za­oğ­lu ile yep­ye­ni bir dö­nem baş­la­dı. Da­ha ön­ce 90’lı yıl­lar­da 4 se­zon Cim­bom’da fut­bol­cu ola­rak da for­ma gi­yen Ham­za­oğ­lu'nun gö­re­ve ge­li­şi Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ca­mi­anın ge­ne­lin­de olum­lu kar­şı­lan­dı. Tec­rü­be­li ho­ca için bir olum­lu eleş­ti­ri de es­ki ta­kı­mı 2012-13 se­zo­nun­da Ak­hi­sar Be­le­di­yes­por’dan öğ­ren­ci­si olan The­ofa­nis Ge­kas’tan gel­di.

Tec­rü­be­li Yu­nan gol­cü, Ga­la­ta­sa­ra­y'­ın çok iyi bir tek­nik adam­la yo­la çık­tı­ğı­nı söy­le­di. “Ga­la­ta­sa­ray ni­çin ba­şa­rı­lı ola­ma­sın ki” di­ye sö­ze gi­ren Ge­kas “Bü­yük tek­nik di­rek­tör için kü­çük ve­ya bü­yük ta­kım fark et­mez. İyi her yer­de iyi­dir. Ham­za Ham­za­oğ­lu çok bü­yük bir tek­nik di­rek­tör. Her yer­de zor­lu ko­şul­la­rın üs­te­sin­den ge­le­bi­lir. Ta­kı­mı için­de bu­lun­du­ğu kar­ma­şa­dan çı­kar­ta­cak­tır. Bu­na inan­cım ta­m” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Terim gitti ritim bozuldu The­ofa­nis Ge­kas, Ga­la­ta­sa­ray’da Fa­tih Te­ri­m'­in gön­de­ril­me­si ve son­ra­sın­da ya­şa­nan­la­rı da yo­rum­la­dı. “Fa­tih Te­ri­m'­den son­ra Ga­la­ta­sa­ra­y'­ın son 2 tek­nik di­rek­tö­rü Ro­ber­to Man­ci­ni ve Ce­sa­re Pran­del­li ta­kı­mı mah­vet­ti. Ta­kım es­ki rit­mi­ne dö­ne­me­di­” di­ye ko­nu­şa­rak ge­rek­li is­tik­ra­rın ya­ka­la­na­ma­dı­ğı­na dik­kat çek­ti. Bu se­zon 10 go­lü var Ak­hi­sar Be­le­di­yes­por’a 2012-13 se­zo­nu­nun ikin­ci ya­rı­sın­da trans­fer edi­len Ge­kas, 15 maç­ta at­tı­ğı 12 gol­le ta­kı­mı­nın lig­de kal­ma­sı­nı sağ­la­mış­tı.

Deneyimli Yu­nan gol­cü, o dö­nem­de Ham­za­oğ­lu'nun göz­de­le­rin­den bi­ri ol­muş an­cak se­zon so­nun­da takımdan ayrılıp Tor­ku Kon­yas­por’un yo­lu­nu tut­muş­tu. Ge­kas, bu se­zon ba­şın­da ise Ege eki­bi­ne ge­ri dön­dü. 12 kar­şı­laş­ma­da for­ma gi­yen 34 ya­şın­da­ki for­vet, 10 de­fa fi­le­le­ri ha­va­lan­dır­dı.

 

Bugün

Yayınlanma Tarihi:12:02,