SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Fe­ner­bah­çe’nin se­zon ba­şın­da İtal­ya’nın kök­lü eki­bi Ro­ma’ya sa­tın al­ma op­si­yo­nuy­la birlik­te iki se­ne­li­ği­ne ki­ra­la­dı­ğı Sa­lih Uçan’ın adı ye­ni­den sa­rı-la­ci­vert­li­ler­de anıl­ma­ya baş­la­dı.

 

Se­ri­e A ekibinde ye­ter­li for­ma şan­sı­nı bu­la­ma­yan ve baş­ka bir ta­kı­ma kiralanacağı ko­nu­şu­lan genç fut­bol­cu için Fe­ner­bah­çe’nin de tetikte ol­du­ğu öğ­re­nil­di. İş­te tam da du­rum böy­ley­ken Kanarya’nın tek­nik pat­ro­nu İs­ma­il Kar­tal ile Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım arasında Sa­lih’le il­gi­li çar­pı­cı bir di­ya­log ya­şan­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.

GENÇLİK AŞISI İSTİYOR

Ta­kı­mın iler­le­yen yaş or­ta­la­ma­sı ne­de­niy­le ge­le­cek için gençleştirme hamlesi dü­şü­nen Kar­tal’ın dön­me­si ha­lin­de Sa­lih’i se­ve se­ve takımında gör­mek is­te­di­ği­ni be­lir­te­rek “Ben Sa­lih’i rahatlıkla oy­na­tı­rım” de­di­ği öğ­re­nil­di.

Yıl­dı­rım’ın da Kar­tal’ın bu söz­le­ri üze­ri­ne trans­fer ko­mi­te­si­ne na­bız yok­la­ma ça­lış­ma­la­rı için talimat ver­di­ği ifa­de edil­di. Yaz dö­ne­min­de Ro­ma’nın ıs­rar­lı tu­tu­mu­na rağ­men Sa­lih’in ta­kım­dan ay­rıl­ma­sı­na uzun sü­re di­re­nen Yıl­dı­rım, trans­fe­rin ar­dın­dan yap­tı­ğı bir açık­la­ma­da “Sa­lih’in gi­di­şi be­nim içim­de ya­ra­dır” de­miş­ti.

YANAL’I TOPA TUTMUŞTU

Bu ko­nu­da es­ki tek­nik di­rek­tör Er­sun Ya­nal’ı da to­pa tu­tan Baş­kan Yıl­dı­rım, “Se­zon için­de ‘Sa­li­h'­i oy­nat’ de­dim ıs­rar­la oy­nat­ma­dı. An­tal­ya'da dev­re ara­sın­da Sa­li­h'­e ‘Se­ni ha­yat­ta oy­nat­mam. Oy­na­tıp da şam­pi­yon­lu­ğu kay­be­der­sem be­ni to­pa ko­yar­la­r' de­miş” ifadelerini kul­lan­mış­tı.

OPSİYONU 11 MİLYON EURO

Fe­ner­bah­çe yaz dö­ne­min­de Sa­lih’i 2 yıl­lı­ğı­na 4 mil­yon 750 bin Euro be­del­le Ro­ma’ya ki­ra­la­mış­tı. Söz­leş­me so­nun­da Ro­ma, Sa­lih’in bonser­vi­si­ni de al­mak is­ter­se Ka­nar­ya’ya 11 mil­yon Eu­ro daha ödeyecek.

Bugün

Yayınlanma Tarihi:11:02,