SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Karaman’dan çılgın plan

Tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı ka­fa­sın­da­ki pla­nı ya­kın çev­re­si­ne an­lat­tı. Gö­re­ve ge­lir­se Ga­la­ta­sa­ray'ı ABD Bas­ket­bol Mil­li Ta­kı­mı gi­bi oy­na­ta­ca­ğı­nı söy­le­di.

Güncellenme: 09:36, 24/09/2014
Karaman’dan çılgın plan

Se­zo­na bek­len­ti­le­rin çok uza­ğın­da bir baş­lan­gıç ya­pan ve ilk 5 res­mi ma­çın­da sa­de­ce 1 ga­li­bi­yet ala­bi­len Ga­la­ta­sa­ray’da tek­nik di­rek­tör Ce­sa­re Pran­del­li’nin kol­tu­ğu sal­lan­ma­ya baş­la­dı. 25 Ekim’de ya­pı­la­cak baş­kan­lık se­çi­mi son­ra­sı Baş­kan Ünal Ay­sal’ın gö­rev­de kal­ma­sı ha­lin­de Hik­met Ka­ra­man’ı ta­kı­mın ba­şı­na ge­ti­re­ce­ği söy­len­ti­le­ri ağır­lık ka­zan­dı. Bu id­di­alar he­nüz doğ­ru­lan­ma­sa da Ka­ra­man, Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­kı­mı na­sıl bir oyun sis­te­mi ile oy­na­ta­ca­ğı­nı bi­le ha­zır­la­dı. Bu­na gö­re tec­rü­be­li tek­nik adam Ga­la­ta­sa­ray’a, ABD Bas­ket­bol Mil­li Ta­kı­mı’ndan il­ham al­dı­ğı bir sis­te­mi uy­gu­la­ma­yı plan­lı­yor.

Basketçilerle idman

Ko­nuy­la il­gi­li ya­kın çev­re­si­ne açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Ka­ra­man, geç­ti­ği­miz ay İs­pan­ya'da dü­zen­le­nen Dün­ya Bas­ket­bol Şam­pi­yo­na­sı'nı çok ya­kın­dan ta­kip et­ti­ği­ni be­lir­te­rek “ABD'nin hü­cum oyun­cu­la­rı es­nek bir sis­tem­le oy­nu­yor­lar. To­pu içe­ri so­kup ani­den dı­şa­rı­ya çı­ka­ra­rak sa­yı bu­lu­yor­lar. Ben de bu sis­te­min bir ben­ze­ri­ni fut­bo­la uyar­la­ya­ca­ğım. Eli­niz­de uzak­tan to­pa iyi vu­ran oyun­cu­lar var­sa bu sis­tem çok iyi bir şe­kil­de iş­ler. Eğer Ga­la­ta­sa­ray'da ça­lış­ma fır­sa­tı bu­lur­sam bu sis­te­mi uy­gu­la­ya­ca­ğım. Hat­ta ara sı­ra fut­bol ve bas­ket­bol ta­kı­mı­nı bir­lik­te id­man yap­tı­ra­ca­ğım” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Başkanla görüşmüştü

Galatasaray'da geçtiğmiz sezonun sonunda Roberto Mancini ile yolların ayrılmasının ardından Karaman ile Ünal Aysal bir araya gelmişti. Aysal, Karaman ile fikir alışverişi yapmıştı. Yapılan bu görüşme sonrası Karaman'ın göreve geleceği yorumları ayyuka çıksa da Cimbom göreve Prandelli'yi getirmişti.

Bugün

Yayınlanma Tarihi:09:16,