SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Tüm dikkatleri üzerine çekti!

İki oyun­cu­nun alt­ya­pı ta­kı­mın­da gös­ter­dik­le­ri per­for­mans par­mak ısır­tı­yor. “A Ta­kı­m’­a dö­ner­ler mi­” so­ru­su­nun so­rul­du­ğu şu gün­ler­de U21’in ho­ca­sı Atik, fut­bol­cu­la­rın form gra­fik­le­ri­ni bu söz­ler­le de­ğer­len­dir­di.

Güncellenme: 09:57, 15/09/2014
Tüm dikkatleri üzerine çekti!

Sü­per Lig’e dep­las­man­da al­dı­ğı Bur­sas­por ga­li­bi­ye­tiy­le baş­la­yan Ga­la­ta­sa­ray, Es­ki­şe­hirs­por ile TT Are­na'da ön­ce­ki gün 0-0 be­ra­be­re kal­dı. Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­la­rın va­sat oyu­nu mo­ral boz­du. Sel­çuk İnan, Bu­rak Yıl­maz, Yek­ta Kur­tu­luş gi­bi isim­le­r Es­ki­şe­hir kar­şı­sın­da var­lık gös­te­re­me­di.

ENGİN BAYTAR’A ASİST YAPTI

Ay­nı gün iki eki­bin U21 ta­kım­la­rı da kar­şı kar­şı­ya gel­di. Ga­la­ta­sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Pran­del­li'nin ra­po­ruy­la kap­tan­lı­ğı elin­den alı­nan ve ta­kım­la ili­şi­ği ke­si­len Sab­ri Sa­rı­oğ­lu'nun per­for­man­sı dik­kat çek­ti.

Man­ci­ni dö­ne­min­den bu ya­na kad­ro şan­sı bu­la­ma­yan En­gin Bay­tar da Sab­ri'nin ta­kım ar­ka­da­şıy­dı. Sab­ri Sa­rı­oğ­lu, ra­ki­bin 2-1 mağ­lup edil­di­ği maç­ta fi­le­le­ri ha­va­lan­dır­dı. Kaptan, di­ğer go­lü atan En­gin Bay­ta­r'­a asist ya­pa­rak 2 gol­de de kri­tik pay sa­hi­bi ol­du. A Ta­kım’da per­for­mans so­ru­nu­nun ol­du­ğu dö­nem­de iki kri­tik is­min U21 ta­kı­mın­da oy­na­ma­sı dik­kat çek­ti.

“BENİMLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR”

Sab­ri Sa­rı­oğ­lu'nun ve En­gin Bay­ta­r'­ın ta­kım­dan ay­rı­lıp ay­rıl­ma­ya­ca­ğı me­rak ko­nu­su. Ga­la­ta­sa­ray U21 Ta­kı­mı Tek­nik Di­rek­tö­rü Or­han Atik, ba­şa­rı­lı fut­bol­cu­la­rın U21 ta­kı­mın­da­ki per­for­mans­la­rı­nı de­ğer­len­dir­di. “Be­nim­le bir­lik­te ça­lı­şı­yor­lar. An­tren­man­la­ra sü­rek­li ge­li­yor­lar. İd­man­la­rı ta­kip ha­lin­de­ler. Sab­ri Sa­rı­oğ­lu ve En­gin Bay­ta­r'­ın per­for­mans­la­rın­dan mem­nu­nu­m”  ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Bugün