SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Fe­ner­bah­çe, ye­ni trans­fe­ri Die­go Ri­bas’ın li­san­sı­nı al­mak ve Bre­zil­ya­lı oyun­cu­yu 25 Ağus­tos’ta Ga­la­ta­sa­ray ile oy­na­na­cak Sü­per Ku­pa fi­na­li­ne ye­tiş­tir­mek için yo­ğun ça­ba har­cı­yor.

Bugün’de yer alan habere göre, kon­te­njan so­ru­nu yü­zün­den Die­go’ya lisans çı­ka­ra­bil­mek için en az 2 ya­ban­cı­sıy­la yol­la­rı­nı ayır­mak zo­run­da olan Sa­rı-La­ci­vert­li ekip­te ilk yol­cu­nun Mi­los Kra­sic ol­ma­sı bek­le­ni­yor.Bü­yük bek­len­ti­ler­le trans­fer edil­me­si­ne rağ­men umut­la­rı bo­şa çı­ka­ran Kra­sic ge­çen se­zon Fran­sız eki­bi Bas­ti­a’ya ki­ra­lan­mış­tı.

Detaylar üzerinde görüşülüyor

Yö­ne­tim tec­rü­be­li oyun­cu için bu se­zon ise Elc­he ku­lü­bü ile te­mas­tay­dı. An­cak İs­pan­yol eki­bi­nin yet­ki­li­le­ri,ilk plan­da, Kra­sic’in me­na­je­riy­le gö­rüş­tük­le­ri­ni, yük­sek üc­re­tiy­le ne­de­niy­le an­laş­ma sağ­la­ya­ma­dık­la­rı­nı açık­la­mış­lar­dı.

Bunun üze­ri­ne Fe­ner­bah­çe ye­ni bir for­mül­le trans­fe­ri bü­yük öl­çü­de çöz­dü.An­laş­ma­ya gö­re Sa­rı-La­ci­vert­li­ler Kra­sic’i se­zon so­nu­na ka­dar Elc­he’ye be­del­siz ki­ra­lık ve­re­cek.Oyun­cu­nun 2,3 mil­yon eu­ro olan yıl­lık ala­ca­ğı­nın 1,8 mil­yon­luk bö­lü­mü Sa­rı-La­ci­vert­li­ler ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­cak. Ta­raf­lar ara­sın­da ge­nel an­la­mıy­la bir fi­kir bir­li­ği­nin ol­du­ğu sa­de­ce de­tay­lar üze­rin­de gö­rü­şül­dü­ğü bil­di­ril­di.