SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Fut­bol dün­ya­sın­da geç­ti­ği­miz haf­ta­dan bu ya­na gün­de­min ilk sı­ra­sın­da Er­sun Ya­nal'ın Fe­ner­bah­çe'den is­ti­fa­sı yer alı­yor. Ya­nal'ı ay­rı­lı­ğa, yar­dım­cı­sı İs­ma­il Kar­tal'ı tek­nik di­rek­tör­lük kol­tu­ğu­na ta­şı­yan ge­liş­me­ler su yü­zü­ne çık­ma­ya de­vam edi­yor.

Antalya'da sinirler gerildi

BU­GÜN'ün ulaş­tı­ğı bil­gi­le­re gö­re Ya­nal'ı is­ti­fa­ya sü­rük­le­yen olay­lar­dan bi­ri ge­çen se­zo­nun dev­re ara­sın­da An­tal­ya kam­pın­da ya­şan­dı. Ol­duk­ça yo­ğun ge­çen id­man tem­po­su yü­zün­den is­yan eden Ege­men Kork­maz, Ya­nal ile çok sert bir tar­tış­ma ya­şa­dı.Ger­gin­lik es­na­sın­da ta­kı­ma çok faz­la yük­le­me ya­pıl­dı­ğın­dan ya­kı­nan Ege­men, ken­di­si de da­hil tüm fut­bol­cu­la­rın sa­kat­lık ris­ki ya­şa­dı­ğın­dan ya­kın­dı.

Yıldırım'a da ulaştı
Bu olay ta­ze­li­ği­ni ko­rur­ken Ege­men kay­nak­lı ikin­ci ger­gin­lik İs­tan­bul’da ya­şan­dı. Yi­ne bir yük­le­me id­ma­nın­da Ege­men “Ye­ter ar­tık” di­ye çı­kış­tı. Hat­ta ko­lun­da­ki na­bız öl­çen saa­ti yar­dım­cı an­tre­nör­le­re gös­te­re­rek “Bak­sa­nı­za na­bız ka­ça fır­la­dı” di­ye is­yan et­ti. O dö­nem­de Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım’ın ku­la­ğı­na da gi­den bu olay ip­le­rin kop­ma­sı­na ne­den olan gelişmeler arasında gös­te­ri­li­yor.
Fe­ner­bah­çe'ye  2012-13 sezonunun başında gelen Egemen Korkmaz, sık sık yaşadığı sakatlıklarla tanınıyor. Tecrübeli stoper son olarak sol dizinden yaşadığı sakatlık yüzünden 2013-14 sezonunun son 11 haftasını kaçırmıştı. Egemen'in aynı sakatlık sebebiyle  tedavisine devam ediliyor.
Yayınlanma Tarihi:09:46,