SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

G.Saraylı yıldız inadından vazgeçmiyor

Malaga geçen sezon kiraladığı Amrabat için Galatasaray ile yeniden el sıkıştı. Faslı oyuncu ise “Madem takımda düşünülmüyorum neden 9 milyon euro vererek beni aldılar!” diyerek duruma tepki gösterdi.

Güncellenme: 08:49, 08/08/2014
G.Saraylı yıldız inadından vazgeçmiyor

Ga­la­ta­sa­ray’da Am­ra­bat kri­zi pat­la­dı. As­lan’ın Ga­la­ta­sa­ray’ın Fas asıl­lı Hol­lan­da­lı fut­bol­cu­su Nor­din Am­ra­bat, ya­rım dö­nem oy­na­dı­ğı Ma­la­ga’da öy­le iz­ler bı­rak­tı ki İs­pan­yol ta­kı­mı, ken­di­sin­den bir tür­lü vaz­geç­mi­yor. La Li­ga tem­sil­ci­si, Ga­la­ta­sa­ray­lı yet­ki­li­ler­le tec­rü­be­li or­ta sa­ha oyun­cu­su­nu 1 se­zon­lu­ğu­na ki­ra­lık ola­rak trans­fe­ri üze­ri­ne an­laş­ma­ya var­dı. Bu­na gö­re Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar, herhan­gi bir ki­ra­la­ma be­de­li ta­lep et­me­ye­cek; Am­ra­bat’ın 1 yıl­lık üc­re­ti­nin ta­ma­mı gü­ney İs­pan­ya tem­sil­ci­si ta­ra­fın­dan öde­ne­cek. Ku­lüp­ler an­laş­ma­ya var­dı. An­cak Am­ra­bat, Ga­la­ta­sa­ray’dan ay­rıl­mak istemiyor.

Bugün’ün haberine göre; Faslı oyuncunun “Ben Ga­la­ta­sa­ray’da he­nüz ger­çek gü­cü­mü gös­ter­me­dim. Bir se­zon tam ola­rak oy­na­mak is­ti­yo­rum. Bu ka­ra­ra an­lam ve­re­mi­yo­rum. Ma­dem ben ta­kım­da dü­şü­nül­mü­yo­rum, öy­ley­se ne­den 9 mil­yon eu­ro ve­ri­le­rek, üs­te­lik ya­şa­nan pek çok ger­gin­li­ğe kar­şı be­ni Kay­se­ris­por’dan trans­fer et­ti­ler” dediği öğrenildi.

KANATLARDA ALTERNATİF BOLLUĞU

Ya­ban­cı trans­fe­ri, kad­ro­da dü­şü­nül­me­yen ya­ban­cı­la­rın gön­de­ril­me­si­ne bağ­lı. Am­ra­bat şans bu­lu­yor. An­cak ya­ban­cı kı­sıt­la­ma­sı var. Ya­sin Öz­te­kin ile bir­lik­te ka­nat­lar­da al­ter­na­tif­ler ço­ğal­dı. Yö­ne­ti­ci­ler, Fas­lı oyun­cu­nun en azın­dan bir se­zon da­ha ki­ra­lık ola­rak Ma­la­ga’da oy­na­ma­sın­dan ya­na. Ancak Amrabat'ın kararı bu konuda önemli. Zira yönetim Faslı oyuncunun gitmesine isterken, takımın teknik direktör Prandelli, 27 yaşındaki futbolcunun kalmasından yana tavır koyuyor. Sarı-Kırmızılı kulüp, Nordin Am­ra­bat için Süper Lig'e veda eden Kay­se­ris­por'a 8 mil­yon eu­ro, es­ki ta­kı­mı PSV Eindhoven'a da 600 bin eu­ro bonservis ücreti öde­miş­ti.