SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Fe­ner­bah­çe'de 30 Tem­mu­z'­da ya­pı­lan id­man­da sa­kat­la­nan de­ne­yim­li sto­per Ege­men Kork­ma­z'­dan ge­len ha­ber­ler se­vin­dir­di. 2014-2015 se­zo­nu­nun ikin­ci ya­rı­sı­na ka­dar oy­na­ya­ma­ya­bi­le­ce­ği be­lir­ti­len Ege­me­n'­in en geç ey­lül ayı son­la­rın­da ta­kı­ma ka­tı­la­ca­ğı öğ­re­nil­di.

Sarı-Lacivertli yönetimin Shef­fi­eld Uni­ted ve Se­vil­la’yla ya­pı­lan ha­zır­lık maç­la­rın­da sa­vun­ma­nın mer­ke­zin­deki oyun­cu­la­rın eleş­ti­ril­me­si ne­de­niy­le, alternatif bir stoper almayı planladığı ortaya çıktı. Bugün’de yer alan habere göre, de­ne­yim­li sa­vun­ma­cı­nın sa­ha­la­ra bek­le­nen­den da­ha ça­buk dö­ne­cek ol­ma­sıyla bu plan ra­fa kal­dı­rıldı.

So­run kı­kır­dak de­ğil et par­ça­sı

Oyun­cu­nun Al­man­ya'da ge­çir­di­ği ope­ras­yon son de­re­ce ba­şa­rı­lı geç­ti. Dok­tor­lar, diz böl­ge­sin­de kı­kır­dak­lar­la il­gi­li bir so­run ol­ma­dı­ğı­nı tes­pit et­ti. Ege­men’in is­te­di­ği gi­bi ha­re­ket et­me­si­ni en­gel­le­yen böl­ge­de bir et par­ça­sı ol­du­ğu an­la­şıl­dı. Et par­ça­sı­nın alın­ma­sıy­la re­ha­bi­li­tas­yon sü­re­ci baş­la­dı. Ege­men’in da­nış­ma­nı Er­dinç Şe­hit ise, “Ame­li­ya­tı ba­şa­rı­lıy­dı. So­ru­na ne­den olan et par­ça­sı alın­dı. Ey­lülde ta­kı­ma ka­tıl­ma­sı­nı bek­li­yo­ruz” de­di.