SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Bugün’de yer alan habere göre, Be­şik­taş'ta İn­gil­te­re kam­pı­na gö­tü­rü­len an­cak trans­fe­rin­den vaz­ge­çi­le­rek apar to­par İs­tan­bul'a ge­ri gön­de­ri­len Yal­çın Ay­han ko­nu­sun­da il­ginç bir ge­liş­me or­ta­ya çık­tı. Si­yah-Be­yaz­lı­lar, Ka­sım­pa­şa'da for­ma gi­yen de­ne­yim­li sa­vun­ma oyun­cu­su ile 2 yıl­lık söz­leş­me im­za­la­mış an­cak ya­şa­nan an­laş­maz­lık­lar son­ra­sı trans­fer ger­çek­leş­me­miş­ti. Oyun­cu­nun bu­nun kar­şı­lı­ğın­da 1 mil­yon eu­ro al­ma­sı du­ru­mun­da bu söz­leş­me­yi feshede­ce­ği id­di­a edi­li­yor­du. Ya­ni, trans­fer­den vaz­ge­çen Be­şik­taş yö­ne­ti­mi­nin 32 ya­şın­da­ki is­me bu be­de­li öde­me­si ge­re­ki­yor­du. An­cak Yal­çın son de­re­ce il­ginç bir ka­ra­ra im­za at­tı.

Sü­per Lig ekip­le­ri pe­şin­de

Be­şik­taş ile ya­şa­na­cak hu­ku­ki sü­re­cin uzun sü­re­ce­ği­ni ve bir ta­kım­la an­laş­ma­ya­ca­ğı için fut­bol ka­ri­ye­ri­nin za­rar gö­re­ce­ği­ni dü­şü­nen Yal­çın Ay­han, Be­şik­taş'la ara­sın­da­ki söz­leş­me­yi hiç­bir üc­ret ala­ma­dan fe­shet­ti. Böy­le­ce Be­şik­taş 1 mil­yon eu­ro­luk taz­mi­na­tı öde­mek zo­run­da kal­ma­dı. Bon­ser­vi­si elin­de olan Yal­çın Ay­han'ı bir­çok Sü­per Lig ta­kı­mı kad­ro­su­na da­hil et­mek is­ti­yor. Trab­zons­por, Si­vass­por ve Ga­zi­an­teps­por oyun­cuy­la en cid­di şe­kil­de il­gi­le­nen ta­kım­la­rın ba­şın­da ge­li­yor.

Yayınlanma Tarihi:16:22,