SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Her gün Florya’da çalışıyorlar…

Ga­la­ta­sa­ray’da kad­ro dı­şı bı­ra­kı­lan isim­ler­den Sab­ri Sa­rı­oğ­lu’ndan son­ra En­gin Bay­tar da ta­kım­dan ay­rıl­ma­yı dü­şün­mü­yor.

Güncellenme: 11:22, 28/07/2014
Her gün Florya’da çalışıyorlar…

Ga­la­ta­sa­ray Tek­nik Di­rek­tö­rü Ce­sa­re Pran­del­li'nin ta­kı­mın ba­şı­na ge­lir gel­mez yap­tı­ğı ilk ic­ra­at neş­te­ri vur­mak ve 10 ki­şi­yi kad­ro dı­şın­da bı­rak­mak ol­muş­tu. Sab­ri Sa­rı­oğ­lu, En­gin Bay­tar, Gök­han Zan, Ebo­ue, Dany, Yi­ğit Gö­koğ­lan, On­ti­ve­ro, Ser­can Yıl­dı­rım, Ka­an Bay­sal, En­do­ğan Adi­li İtal­yan tek­nik adam ta­ra­fın­dan Avus­tur­ya'ya gö­tü­rül­me­di. Bu isim­ler ara­sın­dan sa­de­ce Ser­can Yıl­dı­rım, Ba­lı­ke­sirs­por'a trans­fer olur­ken di­ğer­le­ri­nin hiç­bir ye­re git­me­ye ni­ye­ti­nin ol­ma­dı­ğı kay­de­dil­di.

Her gün Flor­ya'da ça­lı­şı­yor­lar

Bugün’de yer alan habere göre, Flor­ya'da her gün ça­lış­ma­lar ya­pan kad­ro dı­şı isim­ler­den bi­ri olan En­gin Bay­tar ya­kın çev­re­si­ne yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “Ga­la­ta­sa­ray'ı çok se­vi­yo­rum. Ta­kım­la 1 yıl da­ha kon­tra­tım var. Yurt dı­şın­dan iyi bir tek­lif gel­me­di­ği tak­dir­de ay­rıl­ma­yı ke­sin­lik­le dü­şün­mü­yo­rum. Ho­ca­nın ba­na şans ver­me­si­ni bek­le­ye­ce­ğim” de­di­ği öğ­re­nil­di. De­ne­yim­li oyun­cu 1 mil­yon 100 bin do­lar ga­ran­ti üc­ret alı­yor. Sab­ri Sa­rı­oğ­lu'nun da ta­kım­dan ay­rıl­ma­yı dü­şün­me­di­ği­ni çev­re­siy­le pay­laş­tı­ğı kay­de­dil­di. Kad­ro dı­şı ka­lan ve ta­kım­da kal­ma­yı dü­şü­nen bu 9 is­min Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar'a ma­li­ye­ti yıl­lık 22 mil­yon TL ci­va­rın­da ola­cak.

Kadro dışıların yıllık ücretleri

Oyun­cu    YILLIK ÜCRET Ebo­ue:    2.200.000 euro Sab­ri Sa­rı­oğ­lu:    1.250.000 euro Dany:    1.200.000 euro En­do­ğan Adi­li:    400 bin euro On­ti­ve­ro:    350 bin euro Ka­an Bay­sal:    150 bin euro Gök­han Zan:    1.100.000 Do­lar En­gin Bay­tar:    1.100.000 Do­lar Yi­ğit Gö­koğ­lan:    1.000.000 TL

Ga­la­ta­sa­ray bu se­zon 9 fut­bol­cu­ya yıl­lık üc­ret ola­rak 22 mil­yon TL ci­va­rın­da bir üc­ret öde­ye­cek.

Yayınlanma Tarihi:09:01,