SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yon'un yap­tı­ğı ta­li­mat de­ği­şik­li­ği ne­de­niy­le top­la­nan Di­sip­lin Ku­ru­lu ge­çen se­ne­den ka­lan ce­za­la­rı  de­ğiş­tir­di. Se­yir­ci­siz oy­nat­ma uy­gu­la­ma­la­rı, tri­bün ka­pat­ma­ya ve pa­ra ce­za­la­rı­na dön­dü. Sa­de­ce Mer­sin İd­man­yur­du'nun ce­za­sı, ta­li­ma­ta ko­nul­ma­yan ‘ta­raf­sız sa­ha' mad­de­si ne­de­niy­le ay­nen kal­dı.

KARAMANLI’DAN TEPKİ

Olay, geç­ti­ği­miz se­zo­nun so­nun­da ya­şan­mış­tı. Sam­suns­por ve Mer­sin, Ka­dı­köy Şük­rü Sa­ra­coğ­lu Sta­dı'nda Sü­per Lig'e yük­sel­me ma­çı­na çık­mış­tı. Mer­sin, bu maç­ta ta­raf­ta­rı­nın kü­für­lü te­za­hü­ra­tı ne­de­niy­le 1 maç se­yir­ci­siz oy­na­ma ce­za­sı al­mış­tı. Ge­çen se­zon­dan ka­lan tüm ce­za­lar ha­fif­le­ti­lir­ken, PFDK “Ye­ni ta­li­mat­ta ‘ta­raf­sız sa­ha­da­ki maç­lar için' le­he hü­küm bu­lun­ma­dı­ğın­dan in­fa­zın ay­nen uy­gu­lan­ma­sı­na ka­rar ve­ril­miş­tir” açık­la­ma­sı yap­tı.

Mer­sin İd­man Yur­du Baş­ka­nı Ali Ka­ra­man­lı'nın tep­ki­si  bü­yük ol­du. “Bir ke­re kü­für ola­yı be­nim sa­ham­da ol­ma­dı. Ta­raf­sız sa­ha­da ol­du. Bu­nun üze­ri­ne be­nim sa­ha­mı ka­pa­tı­yor­sun. Ben­ce bu doğ­ru bir­şey de­ğil. Ta­li­mat­ta bu­nun kar­şı­lı­ğı yok. Ken­di ken­di­le­ri­ne, ‘Ta­li­mat­ta böy­le bir şey yok biz es­ki ce­za­yı uy­gu­la­ya­lım' di­yor­lar” de­di. “Bir pa­ra ce­za­sı ve­rir­sin bi­ter. Biz bu ko­nu­da hak­kı­mı­zı sa­vu­na­ca­ğız. Tah­ki­me gi­de­ce­ğiz. Ge­re­kir­se da­va bi­le aça­bi­li­riz. So­nu­na ka­dar gi­de­riz” di­ye ek­le­di.

Bugün

Yayınlanma Tarihi:08:51,