SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, yerli transferde gözünü Gençlerbirliği'nin kanat oyuncusuna çevirdi. Bonservis pazarlıklarını sürdüren yönetim, 2.5 milyon euroya işi bitirmek istiyor

Beşiktaş gözünü Jimmy Durmaz’a dikti. For­vet hat­tı­nı Chel­se­a'­nin Se­ne­gal­li yıl­dı­zı Dem­ba Ba'­yı kad­rosu­na ka­ta­rak güç­len­di­ren Be­şik­taş, trans­fer ça­lış­ma­la­rı­nı sür­dü­rü­yor. Ya­ban­cı bir or­ta sa­ha, ar­dın­dan da sto­per al­ma­yı plan­la­yan Si­yah-Be­yaz­lı ekibin yer­li trans­fer ola­rak da­ha ön­ce Ga­la­ta­sa­ray ve Fe­ner­bah­çe’nin de gün­de­mi­nde olan Genç­ler­bir­li­ği'nin ka­nat oyun­cu­su Jimmy Dur­maz için ha­re­ke­te geç­ti­ği kay­de­dil­di.
Yunan temsilcisi Oly­mpi­ako­s'­u red­det­ti
Genç­ler­bir­li­ği Baş­ka­nı İl­han Cav­cav, ba­şa­rı­lı or­ta sa­ha oyun­cu­su için “4 mil­yon eu­ro is­ti­yo­ruz; an­cak gö­rüş­mek is­te­yen ku­lüp olur­sa pa­zar­lık pa­yı var” de­miş­ti. Be­şik­taş’ta bu trans­fe­ri as­baş­kan De­niz Ata­la­y'­ın yü­rüt­tü­ğü öğ­re­nil­di. Si­yah-Be­yaz­lı­la­r'­ın bon­ser­vis üc­re­ti­ni 2.5 mil­yon eu­ro­ya çek­me­ye ça­lış­tı­ğı, oyun­cu­ya da 3 yıl­lık söz­leş­me öner­di­ği kay­de­dil­di. Yu­na­nis­tan’ın Oly­mpi­akos ta­kı­mı da Jimmy Dur­maz için trans­fer tek­li­fin­de bu­lun­du.
Baş­kan İl­han Cav­cav, Yu­nan eki­biy­le an­laş­tık­la­rı­nı an­cak oyun­cu­nun Oly­mpi­ako­s'­u is­te­me­di­ği­ni açık­la­dı. Ba­şa­rı­lı fut­bol­cu, Be­şik­taş’ta oy­na­ma­yı ar­zu edi­yor. Yu­nan tem­sil­ci­si Genç­ler­bir­li­ği’ne 2 mil­yon eu­ro öner­miş­ti.
TEKNİK DİREKTÖR SLAVEN BİLİC DE ONAYLADI
Türk yurt­taş­lı­ğı olan İs­veç­li fut­bol­cu, İs­veç Mil­li Ta­kı­mı’nda da for­ma gi­yi­yor. Tek­nik di­rek­tör Bi­lic de Jimmy’nin trans­fe­ri­ni is­ti­yor. Jimmy, ka­nat­lar­da oy­na­ya­bil­di­ği gi­bi doğ­ru­dan ka­le­ye gi­de­bil­me özel­lik­le­riy­le de dik­kat çe­ki­yor. Ba­şa­rı­lı fut­bol­cu, Tür­ki­ye tem­sil­ci­si Do­ğan Er­can’la bir­lik­te İs­tan­bul’a gel­miş ve BU­GÜN’ün so­ru­la­rı­nı ya­nıt­la­mış­tı. Jimmy, İs­tan­bul’da­ki bü­yük ta­kım­lar­dan tek­lif al­dı­ğı­nı be­lir­tir­ken, “Ama­cım sıç­ra­ma ya­pa­rak bü­yük bir ta­kım­da oy­na­mak. Tür­ki­ye’ye ge­lir­ken böy­le bir ka­ri­yer plan­la­ma­sı yap­tım” de­miş­ti.
Bugün