SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Kar­tal, Dem­ba Ba’dan son­ra Chel­se­a’nin bir yıl­dı­zı­nı da­ha bi­tir­mek üze­re. Si­yah-Be­yaz­lı­la­rın İn­gi­liz eki­bin­de for­ma gi­yen Boş­nak ası­lı Al­man or­ta sa­ha oyun­cu­su Mar­ko Ma­rin ile pren­sip­te an­laş­tı­ğı or­ta­ya çık­tı.

Chelsea'ye 3 milyon

Be­şik­taş Baş­ka­nı Fik­ret Or­man, ta­kı­mın kamp yap­tı­ğı İn­gil­te­re’de yap­tı­ğı açık­la­ma­da bu haf­ta için­de 10 nu­ma­ra ola­rak ta­rif edi­len ofan­sif or­ta sa­ha oyun­cu­su trans­fe­ri­ni ger­çek­leş­ti­re­bi­le­cek­le­ri me­sa­jı­nı ver­miş­ti.

Bu ge­liş­me­nin ar­dın­dan Ar­jan­tin’in Ri­ver Pla­te ta­kı­mın­da for­ma gi­yen Ma­nu­el Lan­zi­ni ile te­mas­la­r hız kazanmıştı. An­cak yö­ne­ti­min giz­li­den giz­li­ye Mar­co Ma­rin ile de ma­sa­ya otur­du­ğu öğ­re­nil­di.

BU­GÜN’ün edin­di­ği bil­gi­le­re gö­re fut­bol­cuy­la 3 yıl­lık söz­leş­me üze­rin­de pren­sip an­laş­ma­sı­na va­ran Si­yah-Be­yaz­lı­lar, Chel­se­a’ye de bu trans­fer için 3 mil­yon eu­ro trans­fer üc­re­ti öner­di. Ta­raf­la­rın an­laş­ma­ya ya­kın ol­du­ğu, bu haf­ta içe­ri­sin­de Mar­co Ma­rin trans­fe­ri­nin so­nuç­la­na­bi­le­ce­ği bil­di­ril­di.

Öte yan­dan 25 ya­şın­da­ki ba­şa­rı­lı or­ta sa­ha oyun­cu­su­nun ba­ba­sı Ran­ko Ma­rin’den de trans­fe­rin doğ­ru­lu­ğu­na da­ir sin­yal­ler gel­di. Ba­ba Ma­rin’in Tür­ki­ye’de­ki dost­la­rıy­la 3 gün ön­ce yap­tı­ğı gö­rüş­me­de, “Oğ­lum İs­tan­bul’a ge­li­yor. Ona orada iyi ba­kın” de­di­ği öğ­re­nil­di.

Yayınlanma Tarihi:08:16,