SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Ercan KORKMAZ

1.AYAK: SI­VIT AL MA­URY Fran­sa'da koş­tu­ğu 1400 met­re­lik iki çim ya­rı­şı­nı ka­zan­mış form­da bir isim. GÜM­BÜR­GÜM­BÜR mü­kem­mel for­mu­nu ko­ru­yor. KIB­RIS­LI ade­ta sı­nıf at­la­dı. Ön­de ra­hat kalırsa KE­NA­NA­CO bi­ti­re­bi­lir.

2.AYAK: SA­VUR­LU ilk atım. For­mu sü­ren TON­YA en ya­kın ra­kip. ELE­VA­TO ve WIL­PO­WER, BAL­Çİ­BİN di­ğer şanslılar.

3.AYAK: İs­tik­lal Sa­va­şı ko­şu­su zor ge­çer. KURT­ÇA­BEY, SA­HA KI­RAN, DER­HA­DIR, BUZ­KA­YA, MER­CAN­LI ve MUH­TA­RI­NOĞ­LU sı­ra­sı ile ya­zıl­ma­lı.

4.AYAK: 88.Ga­zi Ko­şu­su'n­da Sa­it Ak­son Ko­şu­su ga­li­bi olan BLA­ZE TO WIN mü­kem­mel du­ru­mu ile çok şans­lı ola­cak. An­cak di­şi tay­lar ara­sın­da en form­da isim olan SU­Zİ GOLD düz­lük­te geç­miş ya­rış­la­rın­da ol­du­ğu gi­bi bi­ti­ri­ci sprin­ti­ni ya­pa­bi­lir­se BLA­ZE TO WI­N'­e zor an­lar ya­şa­ta­bi­lir.

5.AYAK: Bir zor ya­rış ta Ne­ne­ha­tun ko­şu­su. CYRSTAL CLE­AR, ES­PRES­SO, TWIN­SE­A, AS­CEL­LA, ALY GIRL, EL AZ­RA ve LIGHT FO­OT bi­rin­ci­lik uğ­ra­şı ve­re­cek tay­lar.

6.AYAK: Açık ko­şu­lar­da iyi ko­şu­lar çı­kar­mış olan HA­KE­EM mü­kem­mel for­mu ile bu ya­rı­şı ka­za­na­cak­tır.

TAHMİN

5-8-4-3 10-11-3-13 11-14-5-2-12-13 4-19 4-7-16-2-1-6-11 9