SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son ayağı Hakeem kazanır

Son ayağı Hakeem kazanır

Her pistte başarılı olan Hakeem yarış sprintinde de iyi göründü. Formda tay kantarmasını iyi bilen Selim Kaya ile bankom.

Ercan KORKMAZ

1.AYAK: SI­VIT AL MA­URY Fran­sa'da koş­tu­ğu 1400 met­re­lik iki çim ya­rı­şı­nı ka­zan­mış form­da bir isim. GÜM­BÜR­GÜM­BÜR mü­kem­mel for­mu­nu ko­ru­yor. KIB­RIS­LI ade­ta sı­nıf at­la­dı. Ön­de ra­hat kalırsa KE­NA­NA­CO bi­ti­re­bi­lir.

2.AYAK: SA­VUR­LU ilk atım. For­mu sü­ren TON­YA en ya­kın ra­kip. ELE­VA­TO ve WIL­PO­WER, BAL­Çİ­BİN di­ğer şanslılar.

3.AYAK: İs­tik­lal Sa­va­şı ko­şu­su zor ge­çer. KURT­ÇA­BEY, SA­HA KI­RAN, DER­HA­DIR, BUZ­KA­YA, MER­CAN­LI ve MUH­TA­RI­NOĞ­LU sı­ra­sı ile ya­zıl­ma­lı.

4.AYAK: 88.Ga­zi Ko­şu­su'n­da Sa­it Ak­son Ko­şu­su ga­li­bi olan BLA­ZE TO WIN mü­kem­mel du­ru­mu ile çok şans­lı ola­cak. An­cak di­şi tay­lar ara­sın­da en form­da isim olan SU­Zİ GOLD düz­lük­te geç­miş ya­rış­la­rın­da ol­du­ğu gi­bi bi­ti­ri­ci sprin­ti­ni ya­pa­bi­lir­se BLA­ZE TO WI­N'­e zor an­lar ya­şa­ta­bi­lir.

5.AYAK: Bir zor ya­rış ta Ne­ne­ha­tun ko­şu­su. CYRSTAL CLE­AR, ES­PRES­SO, TWIN­SE­A, AS­CEL­LA, ALY GIRL, EL AZ­RA ve LIGHT FO­OT bi­rin­ci­lik uğ­ra­şı ve­re­cek tay­lar.

6.AYAK: Açık ko­şu­lar­da iyi ko­şu­lar çı­kar­mış olan HA­KE­EM mü­kem­mel for­mu ile bu ya­rı­şı ka­za­na­cak­tır.

TAHMİN

5-8-4-3 10-11-3-13 11-14-5-2-12-13 4-19 4-7-16-2-1-6-11 9