SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Çok iyi hazırlanan Nearly Green şanslı

Sentetik pistte mükemmel yarışlar sergileyen Nearly Green, bu koşu için yaptığı hazırlıklarında gayet canlı ve istekli göründü. Safkanın usta binicisiyle, bir süre geri alınmasına rağmen kazanmasını bekliyorum.

Güncellenme: 10:10, 25/06/2014
Çok iyi hazırlanan Nearly Green şanslı

Erdem ERGÜDEN

1.AYAK: Öz­le­di­ği bi­rin­ci­li­ğe ya­kın gö­rü­nen Dİ­LEK­KA­YA ile bi­ni­ci­si­ni dü­şür­dü­ğü son ya­rı­şı­nı öl­çü al­ma­dı­ğım KA­RA­GÜ­ZEL ilk at­la­rım. GÖK­NAZ KI­ZI, BOL­KAR­KI­ZI ve YAN­DI­MAY­ŞE ra­kip­le­ri­dir.

2.AYAK: For­mu­nu bir kat da­ha ar­tı­ran LO­LI­ON ve iyi bir çı­kış ya­par­sa ko­şu­ya ağır­lık ko­ya­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğüm FULL AN­GEL ön­ce­lik­li. Ça­lış­ma­la­rın­da iyi gö­rü­nen FI­NAL TRY, MY OCE­AN, RUS­SI­AN RI­VER ve MAK­TO­UB da ya­zıl­ma­lı.

3.AYAK: Ay­nı pist ve me­sa­fe­de­ki ilk star­tı­nı ka­za­nır­ken ne ka­dar form­da bir tay ol­du­ğu­nu gös­te­ren KEC­HIC­HE yi­ne çok id­di­alı. Ha­ta ya­par­sa dev­re­ye sı­ra­sıy­la 9-5-11-12 ve 2 nu­ma­ra­lı isim­le­rin gir­me­si­ni bek­li­yo­rum.

4.AYAK: Sen­te­tik pis­tin ba­şa­rı­lı isim­le­rin­den NE­ARLY GRE­EN, ger­çek­leş­tir­di­ği ha­zır­lık­la­rın­da mü­kem­mel gö­rün­dü. Bir sü­re­dir start al­ma­ma­sı­na rağ­men uy­gun grup­ta ka­zan­ma­ya çok ya­kın.

5.AYAK: Mü­kem­mel for­mu­nu de­vam et­ti­ren ABUŞ, son­lar­da­ki et­ki­li atak­la­rıy­la bu­gün de se­ri­ye de­vam ede­bi­lir. En az bu saf­kan ka­dar iyi du­rum­da olan TE­KE­Lİ­HAN sert ra­ki­bi olup, MER­ZA ve AK­KUR­T'­a dik­kat.

6.AYAK: Gü­zel form­la­rı ve ye­ter­li tec­rü­be­le­riy­le MAS­TER OF FE­AR ve AF­Rİ­KA­YA BA­KAN eşit ve en şans­lı isim­ler. Ge­niş ku­pon ya­pan­la­ra AN­TI­OXI­DAN­T'­ı da işa­ret­le­me­le­ri­ni öne­ri­rim. Bol şans­lar.

TAHMİN 8-9-2-4-5 11-10-2-7-8-4 10-9-5-11-12-2 2 7-6-4-9 4-1-10