SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Erşan YETİŞİR

1.AYAK: Dİ­LEK­KA­YA ka­zan­ma­ya en ya­kın sim­dir. Hİ­SAR­GÜL ve YAN­DIM AY­ŞE en sert ra­kip­ler olup sür­pri­zi KA­RA­GÜ­ZEL ve bu ya­rı­şa cid­di ha­zır­lık­lar ile gi­re­cek olan BOL­KAR­KI­ZI ger­çek­leş­ti­re­bi­lir.

2.AYAK: FI­NAL TRY ra­kip­le­ri­ne gö­re bir adım öne çı­kı­yor. Kü­çük al­tı­lı oy­na­yan­lar bu is­mi tek ya­za­bi­lir. Bu is­mi tek yaz­ma­yı risk­li bu­lan­lar AQU­IES­TO, GRE­EN TI­ME, MY OCE­AN, MIZ­ZEN OF TUR­KEY, RUS­SI­AN RI­VER, FULL AN­GEL ve LO­LI­ON ya­za­bi­lir.

3.AYAK: Ha­ya­tı­nı ilk star­tın­da ko­lay bi­rin­ci­lik el­de eden KEC­HIC­HE et­ki­li bi­ni­ci­si Ka­ra­taş ile bu kez de ka­za­na­cak­tır. Gü­nün ilk ban­ko­su ola­rak ya­za­bi­lir­si­niz.

4.AYAK: NE­ARLY GRE­EN ka­za­na­bi­lir. Me­sa­fe kı­sa gel­mez ise GÖÇ­MEN­HAN en kü­çük ha­ta af­fet­mez. Ge­niş al­tı­lı oy­na­yan­lar MYTHO­GE­NIC, YE­Nİ­SE­İ ve BAR­RE­RA ya­za­bi­lir.

5.AYAK: Son haf­ta­la­rın form­da is­mi ABUŞ ka­zan­ma ge­le­ne­ği­ni bu ya­rı­şın­da da de­vam et­ti­re­cek­tir. Gü­nün ikin­ci sağ­lam ban­ko­su ola­rak ya­za­bi­lir­si­niz.

6.AYAK: Gru­bun iki et­ki­li is­mi AF­Rİ­KA­YA BA­KAN ve MAS­TER OF FE­AR ara­sın­da geç­me­si­ni bek­le­di­ğim mü­ca­de­le bü­yük bir ih­ti­mal ile ya­rı­şın bi­rin­ci­si­ni be­lir­le­ye­cek­tir.

TAHMİN 8-3-5-9-4 2-1-3-7-6-8-10-11 10 2-5-1-4-6 7 1-4