SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

İşte G.Saray’ın Bruma kararı

Cim­bo­m’­un 13 mil­yon eu­ro­ya al­dı­ğı Bru­ma, sa­kat­lığın­dan do­la­yı faz­la for­ma şan­sı bu­la­ma­dı. Ara trans­fer­de Ga­zi­an­teps­po­r’­a ki­ra­la­nan Bru­ma­’nın takım­da­ki ge­le­ce­ği net­leş­ti.

Güncellenme: 10:45, 21/06/2014
İşte G.Saray’ın Bruma kararı

Baş­kan Ünal Ay­sal, Por­te­kiz­li genç yıl­dı­zı ki­ra­lık ver­me­ye sı­cak bak­ma­dı­ğı­nı Sa­rı-Kır­mı­zı­lı yö­ne­ti­ci­le­re ak­tar­dı.Genç oyun­cu­nun ta­lip­le­ri bir hay­li faz­la. Özel­lik­le Ana­do­lu ta­kım­la­rı Por­te­kiz­li genç yıl­dız için sı­ra­ya gir­miş du­rum­da. Ba­zı Av­ru­pa ku­lüp­le­ri­nin de oyun­cuy­la il­gi­len­di­ği bi­li­ni­yor. Por­te­kiz­li oyun­cu­ya, İn­gil­te­re Pre­mi­er Li­g'­de Chel­se­a ve Ever­ton ol­mak üze­re çok sa­yı­da ta­kım ta­lip. Ay­rı­ca Fran­sa'dan Mo­na­co da ıs­rar­la genç ye­te­ne­ği is­ti­yor.

15 milyon euro önerdiler

Fran­sız eki­bi, Por­te­kiz­li genç oyun­cu için Ga­la­ta­sa­ra­y'­a sa­tın al­ma op­si­yo­nu da içe­ri­sin­de ol­mak üze­re, 1 yıl­lı­ğı­na ki­ra­la­mak için tek­lif­te bu­lun­muş­tu. Mo­na­co, se­zon so­nu sa­tın al­ma op­si­yo­nu ola­rak da 15 mil­yon eu­ro öner­miş­ti. Fa­kat bu tek­li­fi baş­kan Ünal Ay­sal ka­bul et­me­di.

Kur­may­la­rı­na bu yön­de ta­li­mat ve­ren Ünal Ay­sal, “B­ru­ma için sa­tın al­ma yön­lü tek­lif­ler var­sa bu­nun üze­rinde ça­lı­şın. Ki­ra­la­ma yön­te­mi­ni içe­ren tek­lif­le­re sı­cak bak­mı­yo­ru­m” de­di.

Ki­ra­lık trans­fer için ha­yır ya­nı­tı alan Mo­na­co ve İn­gi­liz ekip­le­ri­nin bun­dan son­ra­ki ha­re­ke­ti­nin ne ola­ca­ğı merak ko­nu­su. 20 ya­şın­da­ki fut­bol­cu, ge­çen se­zon Spor­ting Liz­bo­n'­dan 13 mil­yon eu­ro kar­şı­lı­ğın­da Ga­la­ta­sa­ra­y'­a trans­fer edil­miş­ti. Ta­kı­ma adap­te ol­ma­ya baş­la­dı­ğı dö­nem­de çap­raz bağ­la­rı­nın kop­ma­sı son­ra­sında se­zo­nu ka­pat­mış­tı.

Bugün

Yayınlanma Tarihi:10:42,