SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Ga­la­ta­sa­ray'da tek­nik di­rek­tör Ro­ber­to Man­ci­ni'yle yol­la­rın ay­rıl­ma­sı­nın ar­dın­dan göz­ler ta­kı­mın ye­ni patro­nu­nun kim ola­ca­ğı­na çev­ril­miş du­rum­da.

Lis­te­nin ilk sı­ra­sın­da yer alan Shakh­tar Do­netsk'in Ru­men ça­lış­tı­rı­cı­sı Mir­ce­a Lu­ces­cu'nun tek­li­fi ge­ri çe­vir­me­si­nin ar­dın­dan ara­yış­la­rı­na hız ve­ren Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar'da il­ginç bir ge­liş­me­nin ya­şan­dı­ğı or­ta­ya çık­tı.

Ge­le­cek se­zon eze­li ra­ki­bi Fe­ner­bah­çe ile 4'ün­cü yıl­dı­zı tak­mak için kı­ya­sı­ya bir şam­pi­yon­luk mü­ca­de­le­si ver­me­si bek­le­nen Ga­la­ta­sa­ray'da ca­mi­anın ba­zı ön­de ge­len di­van ku­ru­lu üye­le­ri­nin bu ko­nu ile il­gi­li Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Ay­sal'a bir mek­tup yaz­dık­la­rı öğ­re­nil­di.

HEDEF 4. YILDIZ

Ya­zı­lan mek­tup­ta 4'ün­cü yıl­dı­zın ca­mi­a için ne ka­dar önem­li ol­du­ğu ifa­de edi­lir­ken ya­ban­cı ho­ca ara­yı­şı­nın bir ha­yal kı­rık­lı­ğı ola­ca­ğı­nın da açık­ça di­le ge­ti­ril­di­ği be­lir­til­di. Mek­tup­ta Ga­la­ta­sa­ray için en iyi ada­yın Mus­ta­fa De­niz­li ola­ca­ğı­nın net şe­kil­de be­lir­til­di­ği kay­de­dil­di. Ay­sal'ın da ba­zı di­van ku­ru­lu üye­le­rin­den ge­len bu mek­tu­ba bir ce­vap ver­di­ği ve “Bu gö­rü­şü­nü­zü cid­di­yet­le dü­şü­ne­ce­ğim” de­di­ği öğ­re­nil­di.

Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­raf­tar­la­rın sos­yal med­ya­da­ki tek­nik di­rek­tör gö­rüş­le­ri­ni cid­di­ye ala­ca­ğı­nı da­ha ön­ce di­le ge­ti­ren Ay­sal'ın bu mek­tup son­ra­sı na­sıl ta­vır ser­gi­le­ye­ce­ği me­rak ko­nu­su ol­ma­ya baş­la­dı.

Yayınlanma Tarihi:09:37,