SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Mükemmel formlarıyla Tamerlano ve Tamara Sterk Dancer

Son iki yarışında göz dolduran Tamerlano, start alacağı müsait rakipleri yanında bu kez birinciliğe çok yakın görünüyor. Mükemmel bir form yakalayan Sterk Dancer ise Maiden’a veda etmeye en yakın bir diğer isim olarak öne çıkıyor.

Güncellenme: 15:21, 14/06/2014
Mükemmel formlarıyla Tamerlano ve Tamara Sterk Dancer

 Erdem ERGÜDEN

1.AYAK: Sev­di­ği pist ve me­sa­fe­de SUR­HA­TIN KI­ZI ilk atım. GÖK­NAZ KI­ZI'n­dan çok iyi bir yarış bek­li­yo­rum. DO­ĞU KI­ZI, HİL­VAN­LI ZEY­NO, PRE­VE­ZE, AL­YE­TİŞ ve ŞA­HEN­ŞAH da ta­kip edil­me­li.

2.AYAK: Ser­gi­le­di­ği ya­rış­la­rıy­la göz dol­du­ran fit du­rum­da­ki FE­RA­RİM kuv­vet­li atak­la­rıy­la çok şans­lı. KA­TI KA­ZAN ve AKAN NE­HİR en sert ra­kip­le­ri­dir. LEN­GÜR LÜN­GÜR, BÜ­YÜ­LÜ­TAY ve ES­RAM­KI­Z'­a dik­kat.

3.AYAK: Son iki ya­rı­şın­da göz dol­du­ran ve bu ko­şu için yap­mış ol­du­ğu ha­zır­lık­la­rın­da ga­yet can­lı ve is­tek­li bir tu­tum ser­gi­le­yen TA­MER­LA­NO'nun, uy­gun ra­kip­le­ri ya­nın­da ka­zan­ma­sı­nı bek­li­yo­rum.

4.AYAK: Ka­ra­ta­ş'­la start alan fit du­rum­da­ki SIL­VE­RA­DO, ekü­ri­siy­le bir­lik­te çok şans­lı. Form en az bu tay ka­dar iyi gö­rü­nen I SAW THE SUN ih­ma­le gel­mez. CLE­RI­CU­ZI­O iyi du­ru­muy­la ku­pon­la­ra ya­zıl­ma­lı.

5.AYAK: Zor bir ko­şu. For­mu zir­ve­de gö­rü­nen YOL­CU BEY sev­di­ği pist­te ilk atım. RU­BI­CON ve UNI­COR­NUS en ufak ha­ta af­fet­mez. BURJ, TO­Lİ­KO­PA, FI­RE MAM­BO ve AK­DE­NİZ ATE­Şİ ge­niş ku­pon­lar­da yer al­ma­lı.

6.AYAK: Son ikin­ci­li­ğiy­le dik­kat­le­ri üze­ri­ne çe­ken STERK DAN­CER, ti­tiz ça­lış­ma­la­rıy­la bu ya­rı­şa çok sı­kı ha­zır­lan­dı. Form­da ta­yın fo­to­yu ön­de geç­me­si­ni bek­li­yo­rum. Bol şans­lar.

TAHMİN 3-4-6-5-8-7-1 1-3-4-2-6-7 6 3-5-1 2-4-6-3-8-5-7 10

Yayınlanma Tarihi:15:19,