SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Bruma’ya dev talip

Ga­la­ta­sa­ray'da ge­çir­di­ği ağır sa­kat­lık ne­de­niy­le sezo­nu ta­mam­la­ya­ma­yan Bru­ma için tek­lif­le­rin ar­ka­sı kesil­mi­yor.

Güncellenme: 10:23, 11/06/2014
Bruma’ya dev talip

Por­te­kiz­li oyun­cu­ya baş­ta Ever­ton ve Chel­se­a ol­mak üze­re pek çok İn­gi­liz eki­bi ta­lip ol­muş­tu. Ancak genç yıl­dıza olan il­gi Ada ekip­le­riy­le sı­nır­lı de­ğil. Fran­sa’nın kök­lü ekibi Mo­na­co da Bru­ma’ya göz koy­du.

Fran­sız­lar, Ga­la­ta­sa­ray’a genç fut­bol­cu­yu bir se­zon be­del­siz ki­ra­la­yıp, 1.1 mil­yon eu­ro olan yıl­lık üc­re­ti­nin ta­ma­mı­nı öde­me, se­zon so­nun­da da Sa­rı-Kır­mı­zı­lılarla ma­sa­ya otur­ma­yı amaç­lı­yor. Mo­na­co, ya­pı­la­cak olası söz­leş­me­ye 16 mil­yon eu­ro­ya ka­dar sa­tın al­ma op­si­yo­nu koy­dur­ma­ya ra­zı. Fran­sız­lar, Bru­ma’dan mem­nun ka­lır­sa, bir son­ra­ki yaz 16 mil­yon eu­ro ve­re­rek fut­bol­cu­nun tüm hak­la­rı­nı ala­cak. Cim Bom geç­en yıl Bru­ma’yı Spor­ting Liz­bon’dan 13 mil­yon eu­roya al­mış­tı.
Bugün