SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Ga­la­ta­sa­ray'ın 2011-12 se­zo­nun­da At­le­ti­co Mad­rid'den trans­fer et­ti­ği To­mas Uj­fa­lu­si, Sa­rı-Kır­mı­zı­lı ta­kı­mın o yıl el­de et­ti­ği şam­pi­yon­lu­ğa bü­yük kat­kı yap­mış­tı. Çek sto­per bir son­ra­ki se­zon ise sa­kat­la­nıp uzun sü­re for­ma gi­ye­me­miş ve yıl so­nun­da ta­kım­dan ay­rıl­mış­tı. Son­ra­sın­da kı­sa sü­ren Spar­ta Prag ma­ce­ra­sı­nın ar­dın­dan ak­tif fut­bo­lu bı­rak­ma ka­ra­rı al­mış­tı.

Bu ka­ra­rı­nın ar­dın­dan Uj­fa­lu­si, As­lan'a bu kez fut­bol ida­ri ko­or­di­na­tö­rü ola­rak ge­ri dön­müş­tü. Ba­şa­rı­lı fut­bol ada­mı fut­bo­lun ida­re kıs­mın­da ya­şa­dı­ğı ilk de­ne­yi­m, se­zon bo­yun­ca al­dı­ğı eleş­ti­ri­ler ve da­ha bir­çok ko­nu­da özel açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Ga­la­ta­sa­ray'ın bu se­zon ba­şa­rı­lı ol­du­ğu­nu söy­le­ye­bi­lir mi­yiz?

He­def­ler­den bah­se­de­cek­sek, lig ve ku­pa şam­pi­yon­lu­ğu­nu ka­zan­mak en iyi­si ola­bi­lir­di. Ama en azın­dan 9 yıl ara­nın ar­dın­da ku­pa­yı ka­zan­dık. Şam­pi­yon­lar Li­gi'ne doğ­ru­dan git­mek de önem­liy­di.

Mev­cut po­zis­yo­nu­nuz­la il­gi­li pek çok eleş­ti­ri ol­du. Ne di­ye­cek­si­niz?

Ön­ce­lik­le ben spor­tif di­rek­tör de­ği­lim. İn­san­lar bu­nu bil­me­li. Ben ta­kım me­na­je­ri­yim. Te­mel mis­yo­num, fut­bol­cu­lar­la ko­nu­şup, so­run­la­rı­nı pay­laş­mak, gi­der­mek­tir. Ba­zı fut­bol­cu­lar so­run­la­rı­nı iç­le­rin­de ya­şa­r. Ba­zı­la­rı di­rekt tek­nik di­rek­tö­re ya da baş­ka­na gi­der. Ama bu nok­ta­da ben dev­re­ye gi­re­rim. Doğ­ru olan ön­ce ba­na ge­lip an­lat­ma­la­rı. Bu ko­nu­da da elim­den ge­le­nin en iyi­si­ni yap­tı­ğı­ma ina­nı­yo­rum. Eleş­ti­ri ola­bi­lir.

Gö­re­ve de­vam ede­cek mi­si­niz?

Bu­nu bil­mi­yo­rum, gö­re­ce­ğiz. Kon­tra­tım bi­ti­yor. He­nüz kim­sey­le de ko­nuş­ma­dım. El­bet­te de­vam et­me­yi is­ti­yo­rum. Ko­nu­şup ne ola­ca­ğı­nı gö­re­ce­ğiz.

Gün­dem­de trans­fer var. İtal­ya'da pek çok oyun­cu­yu iz­le­di­niz. İsim var mı? Ke­sin­lik­le pek çok oyun­cu­yu iz­li­yo­rum. (Gü­le­rek) İm­za­yı at­tır­dık­tan son­ra si­zin­le bun­la­rı pay­la­şı­rız.

Sel­çuk İnan ve Bu­rak Yıl­maz, söz­leş­me­le­ri­ni uza­ta­cak­lar mı? Her ikisi de çok önem­li oyun­cu­lar. Mil­li ta­kı­mın te­mel parçaları. Ar­da Tu­ran gi­bi önem­li oyun­cu­lar. El­bet­te kulüp de böy­le­si­ne önem­li, güç­lü Türk oyun­cu­la­rı da­ha uzun yıl­lar kad­ro­sun­da tut­ma­yı ar­zu edi­yor. Tür­ki­ye'de son ku­ral­lar­ da ortada. Faz­la sa­yı­da ya­ban­cı oy­na­ta­mı­yor­su­nuz. Bu ne­den­le Selçuk ve Burak gibi önem­li oyun­cu­ları bırakmamak çok önem­li.

Man­ci­ni'yle iliş­ki­niz na­sıl? Son de­re­ce pro­fes­yo­nel­ce. Fut­bol­la il­gi­li pek çok şe­yi ko­nu­şu­yo­ruz. Ken­di­si bir İtal­yan ve ben 4 yıl İtal­ya'da ge­çir­dim. İtal­yan­ca ko­nu­şu­yo­ruz. Ken­di­sin­den pek çok şey öğ­ren­dim.

Peki Man­ci­ni, de­vam eder mi? Ku­pa ka­zan­dık. Şam­pi­yon­lar Li­gi'ne de doğ­ru­dan gi­di­yo­ruz. Ay­rı­ca Mancini'nin de­vam eden bir kon­tra­tı var. Bu ne­den­ler­le de­vam ede­ce­ği­ne ina­nı­yo­rum.

Sizce eski takımınız Atletico Madrid İspanya Ligi'nden sonra Şampiyonlar Ligi'ni de kazanır mı? Ne olursa olsun Atletico Madrid, her takımı yenebileceğini gösterdi. Rakipleri Real Madrid. Atletico çok cesur bir ekip, inşallah kazanırlar.

Atletico ile Galatasaray, Soma'ya yardım için bir dostluk maçı oynayacak. Sizin bu konuda girişiminiz oldu mu? Öncelikle olay için çok üzgünüm. Tüm acıları paylaşıyorum. Atletico'nun başkanıyla konuştum. Türkiye'deki insanlara karşı da sorumlu hissediyorlar. Maç oynanacak.

Arda Turan'ın daha uzun yıllar Atletico Madrid'de oynayacağını düşünüyor musunuz? Arda buradayken, Atletico'ya gitmesi gerektiğini söylemiştim. Oradaki deneyimin onun için çok önemli olduğunu biliyordum. Burada kraldı ama orada futbolun farklı özelliklerini öğrendi. Arda'nın oradaki varlığı Türk futbolu açısından çok önemli. Hiçbir zaman orada koştuğu kadar çok koşarken görmemiştim. Orada kalır mı ya da Avrupa'da İtalya, İngiltere gibi başka bir ligi mi dener, göreceğiz. Kendisiyle bunu konuşmadım ama bence stili İspanya'ya çok daha uygun.