SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Luce Soma için geliyor

Rumen teknik adam, maden faciasına duyarsız kalmadı. Olaya çok üzüldüğünü söyleyerek "Taraftarlarımızın çoğu madenci. Shakhtar ile Türkiye'de bir yardım turnuvasına katılmak istiyorum" diye konuştu.

Güncellenme: 08:46, 21/05/2014
Luce Soma için geliyor

Bir dö­nem Ga­lata­sa­ray ve Be­şik­taş’ı da ça­lış­tı­ran Uk­ray­na’nın Shakh­tar Do­netsk ta­kı­mı­nın tek­nik di­rek­tö­rü Mir­ce­a Lu­ces­cu So­ma’da­ki maden fa­ci­ası­na çok üzül­dü­ğü­nü söy­le­di. Ru­men ça­lış­tı­rı­cı ta­kı­mıy­la ile­ri bir ta­rih­te dü­zen­le­ne­cek yar­dım ma­çı­na ka­tıl­mak is­te­di­ği­ni ifa­de et­ti.

GELİRİ FELAKETZEDELERE

Bir ma­den­ci ta­kı­mı­nın tek­nik di­rek­tör­lü­ğü­nü yap­tı­ğı­nı ve Shakhtar Donetsk ta­raf­tar­la­rının ço­ğu­nun ma­den­ci ve iş­çi ol­du­ğu­nu be­lir­ten Lu­ce, bu nedenle So­ma’da­ki ma­den­ci­le­rin ölü­müne çok üzüldüğünü belirtti. Shakh­tar Do­netsk’i Tür­ki­ye’ye ge­ti­re­rek bir yar­dım tur­nu­va­sı­na ka­tıl­mak is­tedğini vurgulayan tecrübeli futbol adamı “Bu turnuvanın ge­li­ri ma­den­ci­le­rin ya­kın­la­rı­na bı­ra­kı­la­cak. On­la­rın acı­la­rı­nı ha­fif­le­te­bi­lir­sem ne mut­lu ba­na” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Olay­la­rın ne­re­ye va­ra­ca­ğı­nı bil­mediğini ifedei ederek “Fut­bol da bu ça­tış­ma­lar­dan et­ki­le­nir­se ye­ni­den du­ru­mu­mu göz­den ge­çir­mek zo­run­da ka­la­ca­ğım” di­ye ko­nuş­tu.

Bugün