SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Yanal neden imzayı atmadı?

Er­sun Ya­nal, ilk yı­lın­da Fe­ner­bah­çe’yi bi­ti­me 3 haf­ta ka­la şam­pi­yon yap­tı ama ye­ni söz­leş­me­yi im­za­la­ya­ma­dı. Pe­ki ne­den?

Güncellenme: 10:22, 12/05/2014
Yanal neden imzayı atmadı?

Fut­bol­da pek na­dir rast­la­nır, şam­pi­yon ta­kı­mın tek­nik di­rek­tö­rü­nün ye­ni söz­leş­me­si­nin bu den­li po­le­mik ha­li­ni al­ma­sı. Er­sun Ya­nal, ilk yı­lın­da Fe­ner­bah­çe'yi bi­ti­me 3 haf­ta ka­la şam­pi­yon yap­tı ama ye­ni söz­leş­me­yi im­za­la­ya­ma­dı. Pe­ki ne­den?

Bir de­ğil, bir­çok ne­de­ni var; da­ha ön­ce bu sü­tun­lar­da yaz­dık. Haf­ta bo­yun­ca, si­zin gün­ler ön­ce­sin­den oku­du­ğu­nuz o ha­ber­ler, baş­ka kay­nak­lar­da cım­bız­la­na­rak ısı­tıl­dı ve ye­ni­den su­nul­du.

Düzeni değiştirme isteği Ör­ne­ğin; Ya­nal'ın, Ay­kut Ko­ca­man'dan ka­lan dü­ze­ni de­ğiş­tir­me is­te­ği. “Da­ha ta­kı­ma dam­ga­mı vu­ra­ma­dım” sö­zü­nün al­tın­da ya­tan, Sa­man­dı­ra'dan ku­lü­be­de­ki tek­nik-ida­ri tüm kad­ro­ya ka­dar yap­mak is­te­di­ği re­viz­yon. Fut­bol­cu kad­ro­sun­da­ki sür­priz isim­le­ri re­vi­ze et­me pla­nı.. Ve, iyi gi­den dü­ze­ni de­ğiş­tir­me­nin za­rar­lı ola­ca­ğı­na ina­na­rak bu dü­şün­ce­nin, bun­la­rın kar­şı­sın­da du­ran Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım.

Ge­le­lim, se­zon için­de ya­şan­dı­ğı id­di­a edi­len ve şu an­da­ki im­za po­le­mi­ği­ne ışık tu­tan o ola­ya… Baş­kan ile tek­nik di­rek­tö­rün, Be­şik­taş ma­çın­da ya­şa­dı­ğı o çar­pı­cı an!..

Li­gin ilk ya­rı­sı. Yer Ka­dı­köy. Ra­kip Be­şik­taş.1-0 ge­ri­ye dü­şen Fe­ner­bah­çe Eme­ni­ke ile be­ra­ber­li­ği, Sow ile de öne ge­çi­ren sko­ru ya­ka­lı­yor. Ne var ki Be­şik­taş ikin­ci dev­re­de Al­me­ida'nın iki go­lüy­le tek­rar öne ge­çi­yor.

Sözleşme şansı yüzde 50 Da­ki­ka­lar 83 ol­du­ğun­da Kuyt be­ra­ber­li­ği tek­rar sağ­lı­yor ve Fe­ner­bah­çe ga­li­bi­yet go­lü için sal­dı­rı­yor. Bu sı­ra­da ke­nar­da ısı­nan fut­bol­cu­lar dik­kat çe­ki­yor. Her­kes, Ya­nal'ın hü­cum gü­cü­nü art­ı­ra­ca­ğı­nı sa­nı­yor.

An­cak or­ta sa­ha­da sa­vun­ma­ya dö­nük oyun­cu ola­rak bi­li­nen Sel­çuk Şa­hin ke­na­ra ge­li­yor! Bu sı­ra­da id­di­aya gö­re Baş­kan Yıl­dı­rım, ku­lü­be­ye me­saj gön­de­ri­yor. Ha­san Çe­tin­ka­ya te­le­fo­nu­na ba­kı­yor ve baş­ka­nın ra­hat­sız­lı­ğı­nı ile­ti­yor! Ya­nal ka­ra­rı­nı de­ğiş­tir­mi­yor. 87. da­ki­ka­da Al­per Po­tuk çı­kı­yor, Sel­çuk gi­ri­yor.

Her­kes “Ya­nal be­ra­ber­li­ği mi kur­tar­ma­ya ça­lı­şı­yor” yo­rum­la­rı ya­pı­yor. Ho­mur­tu­lar baş­lı­yor. 90'da Sow çı­kı­yor, We­bo gi­ri­yor. De­ği­şik­lik­ler sko­ru et­ki­le­mi­yor ve Fe­ner­bah­çe 1 pua­na ra­zı olu­yor.

Ki­şi­sel fik­rim de ra­ki­bi ab­lu­ka al­tı­na al­mış­ken, Ya­nal'ın da­ha kes­kin bir ham­le yap­ma­sı yö­nün­dey­di. An­cak ku­lü­be­de pat­ron Ya­nal. Ku­lüp­te ise Yıl­dı­rım!

Üs­te­lik bu şam­pi­yon­lu­ğun da, Yıl­dı­rım'ın, se­zon için­de kriz an­la­rın­da dev­re­ye gi­re­rek ve Sa­man­dı­ra'yı yal­nız bı­rak­ma­ya­rak gel­di­ği­ni her­kes ka­bul edi­yor.So­nuç şu ki, Ya­nal'ın bu ve ben­ze­ri ta­vır­la­rı, Yıl­dı­rım'ın ak­lı­nı ka­rış­tır­mış ola­bi­lir. Bu ara­da, Ya­nal ar­tık 1 yıl­lık söz­leş­me is­te­mi­yor. Baş­kan'ın ise yi­ne 1 yıl­lık üze­rin­de dur­du­ğu be­lir­ti­li­yor. Ya­nal en az 2 yıl­lık mu­ka­ve­le ve ip­le­rin ta­ma­men ken­di­si­ne tes­lim edil­me­si ıs­ra­rın­da. Söz­leş­me şan­sı, yüz­de 50.Yüz­de 51 as­la de­ğil!

Bugün

Yayınlanma Tarihi:10:17,