SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Şampiyon olarak tamamladığı 2010-11 se­zo­nun­da­ şi­ke ve teş­vik id­di­ala­rı­na ma­ruz kaldığı için Şampiyonlar Ligi’ne katılamayan, ardından UEFA’nın verdiği karar sonrasında 2 yıl Avrupa’dan men cezası alan Fenerbahçe, bu sezon ‘Devler Ligi’ne katılmak için tüm kozlarını oynuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve UEFA’nın Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderdiği belge, sarı-lacivertli kulüp için adeta umut ışığı oldu.

Bu se­zon şam­pi­yon­lu­ğu ne­re­dey­se ga­ran­ti­le­yen Fe­ner­bah­çe, nor­mal şart­lar­da ce­za­sı­nın son bö­lü­mü­nü se­ne­ye çe­ke­cek­ti. Fa­kat yaşanan bu gelişmeler nedeniyle ilk olarak yö­ne­ti­ci Mah­mut Us­lu, ar­dın­dan Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım ta­raf­ta­ra “Şam­pi­yon­lar Li­gi'ne gi­de­bi­li­ri­z” şeklinde umut verici açıklamalar yapabiliyor.

AYDINLAR SERT ÇIKMIŞTI

Ku­lü­bün te­zi “Biz za­ten ilk ce­za­mı­zı 2011-12 se­zo­nun­da çek­tik. Bu se­ne de ikin­ci­si bit­ti” üze­ri­ne ku­ru­lu. Pe­ki bu­nun da­yan­dı­ğı nok­ta ne­? İş­te, ku­lü­be ya­kın hu­kuk­çu­la­ra gö­re bu­nun ce­va­bı: Fe­ner­bah­çe, UE­FA'nın 2 yıl­lık ce­za­sı­nın ona­yan CAS'ın ge­rek­çe­li ka­ra­rı çık­tık­tan son­ra ha­re­ke­te ge­çe­cek ve Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu'na 23 Ağus­tos 2011'de ge­len ya­zı­yı kul­la­na­cak. İs­viç­re Fe­de­ral Mah­ke­me­si'ne ta­şın­ma­sı bek­le­nen da­va­da, bu bel­ge­ye gö­re Fe­ner­bah­çe'yi Şam­pi­yon­lar Li­gi'nden UE­FA'nın menet­ti­ği yo­ru­mu çı­ka­bi­li­yor.

UE­FA bu­nu red­dedip “Biz öne­ri­de bu­lun­duk” de­se de, dö­ne­min TFF Baş­ka­nı Meh­met Ali Ay­dın­lar da buna tep­ki gös­ter­miş­ti. Ay­dın­lar, “Ben ar­tık UE­FA'ya na­sıl gü­ve­ne­ce­ğim? Bi­ze ya­zı yol­layıp ‘48 sa­at için­de Fe­ner­bah­çe'yi, Şam­pi­yon­lar Li­gi'­ne git­mek­ten menet­mez­se­niz ül­ke ola­rak si­ze ce­za ve­re­ce­ğiz' di­yor­lar. Ar­dın­dan CAS'a gön­der­dik­le­ri sa­vun­ma­da Fe­ner­bah­çe'yi biz de­ğil, TFF gön­der­me­di diyorlar. Böy­le bir oyun olur mu? Ben bu oyu­nun için­de ola­mam ar­tık” de­miş­ti.

AYM KARARI DA ÖNEMLİ

Aydınlar'ın bahsettiği ya­zı­nın en önem­li 2 pa­rag­ra­fı­nı, bel­ge ni­te­li­ğin­de­ki ori­ji­nal faks met­ni­nin al­tın­da ter­cü­me edil­miş ha­liy­le say­fa­mız­da gö­re­bi­lir­si­niz. Bu bö­lü­me gö­re, UE­FA ‘biz­ce' ifa­de­si­ni özel­lik­le kul­la­nı­p ta­li­mat­la­rı ha­tır­la­tı­yor. Ka­tıl­ma uy­gun­lu­ğu ol­ma­dı­ğı­nı açık­ça vur­gu­lu­yor. İşte bu nok­ta­lar, Kanarya için atıf­ta bu­lu­nu­la­­cak önem­li bö­lüm­ler ola­rak gös­te­ri­li­yor. Bu ara­da, baş­vu­ru­da bu­lu­nu­lan Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'nden (AYM) çı­ka­cak ka­rar da Fe­ner­bah­çe'nin eli­ni ra­hat­la­ta­bi­lir. Eğer yar­gı­ yo­lu tekrar açı­lır­sa, bu­nun da ku­lüp ta­ra­fın­dan kul­la­nı­la­ca­ğı ifa­de edi­li­yor.

9 SEZON SONRA KADIKÖY’DE TUR ŞANSI

Be­şik­taş be­ra­ber­li­ği­yle şam­pi­yon­lu­ğu Ri­ze ma­çı­na bı­ra­kan Fe­ner­bah­çe, Ka­dı­kö­y'­de 9 yıl son­ra ‘mut­lu so­n' ya­şa­ma fır­sa­tı bul­du. Şükrü Sa­ra­coğ­lu­ Stadı'n­da en son 2004-05 se­zo­nu­nun 33. haf­ta­sın­da Ga­la­ta­sa­ray kar­şı­sın­da al­dı­ğı 1-0'lık ga­li­bi­yet­le, şam­pi­yon olan Sa­rı-La­ci­vet­li­ler, son­ra­ki 2 şam­pi­yon­lu­ğu dış sa­ha­lar­da el­de et­miş­ti. 2006-07 se­zo­nun­da ce­za­sı ne­de­niy­le Trab­zon ile İz­mi­r'­de yap­tı­ğı maç­ta şam­pi­yon olan Ka­nar­ya, 2010-11 se­zo­nun­da ise Si­va­s'­ta zaf­eri­ni ilan et­miş­ti.

İŞTE UE­FA'DAN GE­LEN O YA­ZI

Bil­di­ği­niz üze­re, UE­FA Şam­pi­yon­lar Li­gi Ta­li­ma­tı (2011/2012 ver­si­yo­nu) uya­rın­ca, Ni­san 2007'den iti­ba­ren ulu­sal ve­ya ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de­ki bir mü­sa­ba­ka­nın so­nu­cu­nu et­ki­le­me­ye yö­ne­lik her­han­gi bir fa­ali­ye­te doğ­ru­dan ve/ve­ya do­lay­lı ola­rak ka­rış­mış olan her­han­gi bir ku­lüp bu tur­nu­va­ya ka­tı­lım uy­gun­lu­ğu­nu kay­be­der. Uy­gun­suz­luk sü­re­si bir yıl bo­yun­ca ge­çer­li­dir. So­nuç ola­rak, şu an­da var olan de­lil­ler ışı­ğın­da, biz­ce Fe­ner­bah­çe'nin bu se­zon UE­FA Şam­pi­yon­lar Li­gi'ne ka­tıl­ma uy­gun­lu­ğu ol­ma­dı­ğı gö­rül­mek­te­dir. Ay­rı­ca, bu şart­lar al­tın­da Fe­ner­bah­çe için uy­gun dav­ra­nış şek­li­nin bu se­zon için UE­FA Şam­pi­yon­lar Li­gi'ne ka­tıl­mak­tan vaz­geç­mek ola­ca­ğı or­ta­da­dır. Al­ter­na­tif ola­rak, Ku­lüp, TFF ta­ra­fın­dan şam­pi­yo­na­dan çe­ki­le­bi­lir.

(NOT: Ya­zı uzun bir me­tin­den olu­şu­yor. Di­ğer bö­lüm­le­rin­de de UE­FA, TFF'yi ‘Ta­kı­mı Şam­pi­yon­lar Li­gi'ne yol­lar­sa­nız, ül­ke ola­rak ce­za ala­bi­lir­si­niz' şeklinde açıkça uya­rı­yor.)

UZMAN GÖRÜŞÜ: HUKUKİ BİR PENCERE AÇILABİLİR

CA­S'­ın ge­rek­çe­li ka­ra­rı çok önem­li. Aca­ba CAS, Fe­ner­bah­çe'ye dö­ne­min TFF yö­ne­ti­mi ve UE­FA iş­bir­li­ğiyle ve­ri­len 2011-12 se­zo­nu Şam­pi­yon­lar Li­gi mü­sa­ba­ka­la­rın­dan men ce­za­sı­nı bu ka­rar­da ne­re­ye otur­ta­cak? Eğer CAS bu ilk ce­za­nın na­sıl or­ta­ya çık­tı­ğı­nı ele al­maz ya da bu ce­za­nın ve­ril­me­sin­de UE­FA ve o dö­ne­min TFF yö­ne­ti­mi­nin or­tak tu­tu­mu­nu de­ğer­len­dir­me­miş­se, o tak­dir­de ek­sik ve hu­ku­ken nok­san bir ka­rar ver­miş sa­yıl­ma­lı­dır. Şim­di  UE­FA'nın ve CA­S'­ın çı­kıp bu hiç yok­muş gi­bi bir yak­la­şım ser­gi­le­me­si ve bu hu­sus­la­ra de­ğin­me­me­le­ri ye­rin­de sa­yıl­maz. Şim­di­ler­de, CAS ka­ra­rı­nın Fe­ner­bah­çe'ye teb­liğ edil­me­sin­den iti­ba­ren 30 gün içe­ri­sin­de ku­lü­bün İs­viç­re Fe­de­ral Mah­ke­me­si'­ne baş­vu­ru­da bu­lu­n­ma­sı im­kâ­nı söz ko­nu­su.

(Bugün)

Yayınlanma Tarihi:13:31,