SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

6’lı’nın kapanışı King Lachyn yapar

Inspector gibi bir şampiyonun öz kardeşi olan ve uzun mesafe tecrübesi bulunan King Lachyn, sentetikte gördüğü 3 yarışı ardından bugün çim piste çıkıyor. Kalitesi tartışılmaz olan bu tayın bu rakipleri geçmesini bekliyorum.

Güncellenme: 11:50, 23/04/2014
6’lı’nın kapanışı King Lachyn yapar

Erdem Ergüden

1.AYAK: GÜN­HAT id­di­alı. KOR­KUT CEY­LA­NI­ çok iyi koşacak. AL­TUN PI­NAR, MEY­DAN, HIR­ÇIN­KA­YA ve RAN­YA da kol­lan­ma­lı.

2.AYAK: Ay­nı pist ve me­sa­fe­de­ki son ikin­ci­li­ği ba­şa­rı­lı olan SAN­ZA­TU, da­ha ha­zır gi­re­ce­ği bu ko­şu­da ön­ce­lik­li. Ege Der­bi­si'ni ka­za­nıp İz­mi­r'­den for­mu­nun zir­ve­sin­de ge­len LAST EXIT ih­ma­le gel­mez. VIL­LA­GE WIND, KO­PEN­HAG ve MIS­TER BA­RO­N'­a dik­kat.

3.AYAK: AŞI­RIM BEY ve US­LU­HAN ilk at­la­rım. OK­YAY, ATA­CAN KAN ve HA­BE­RA­ĞA­ rakipleridir.

Inspector gibi bir şampiyonun öz kardeşi olan ve uzun mesafe tecrübesi bulunan King Lachyn, günün bankosudur.

4.AYAK: HA­KE­EM bi­li­nen güç ve ka­li­te­siy­le kazanmaya yakın. Kü­çük oynayanlar tek ata­bi­lir­ler. Çok iyi du­rum­da olan ES ES RUN­NER en sert ra­ki­bi­dir. BRA­VE SO­N'­a dik­kat.

5.AYAK: Ku­sur­suz for­mu­nu sür­dü­ren YO­LA­LAN yat­kın ol­du­ğu pist ve me­sa­fe­de bi­rin­ci­lik­le­ri­ne ye­ni­si­ni ek­le­ye­bi­lir. DEV­KA­YA'dan çok iyi bir ya­rış bek­li­yo­rum. CA­MU­ZA­ĞA, SAL­TA­BAŞ ve US­TA da­ha son­ra dü­şü­nül­me­li.

6.AYAK: Ka­li­te­li bir kan hat­tın­dan ge­len ve şam­pi­yon Ins­pec­to­r'­un öz kar­de­şi olan KING LACHY, sev­di­ği pist ve me­sa­fe­de bu ra­kip­le­ri­ni ge­ri­de bı­ra­ka­cak­tır. Bol şans­lar

TAHMİN 4-3-1-5-8-6 4-8-9-2-3 7-4-6-3-8 3-2-1 2-6-1-5-7 8