SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Çok iyi hazırlanan Sezar kazanabilir

Muhteşem bir hazırlık devresi geçirerek form durumunu daha da artıran Sezar, bugünkü yarışına fit durumda çıkacak. Safkanın sevdiği pistte rakiplerine üstünlük sağlayarak fotoyu önde geçmesini bekliyorum.

Güncellenme: 13:24, 22/04/2014
Çok iyi hazırlanan Sezar kazanabilir

Erdem ERGÜDEN

1.AYAK: RO­BUS­TO en id­di­alı isim­dir.. RO­YAL ASH­LE­Y'­in for­mu bu saf­ka­na çok ya­kın. LAST DRA­GO­N'­dan iyi bir ya­rış bek­li­yo­rum. MER­TOL, BUR­SI­BUR, AD­RI­KAN ve BA­LI­KE­SİR­Lİ da­ha son­ra dü­şü­nül­me­li.

2.AYAK: İyi ha­zır­la­nan HE­LİN­FIR­TI­NA­SI ve LA­ÇİN HA­NIM ön­ce­lik­li isim­ler. KI­ZIL KIR ve SAR­DES sert ra­kip­le­ri olup, CİN­COR­TA, KO­ZAN GÜ­LÜ, AL­ŞAL­LI ve YOR­GUN­KA­YA'ya dik­kat.

3.AYAK: İlk sta­rı­nı ka­zan­ma ba­şa­rı­sı gös­te­ren MER­KÜ­RÜN KI­ZI id­man­la­rın­da da ade­ta ka­nat­lan­dı. Bu tay ka­zan­ma­ya ya­kın. HOŞ­KA­DEM ve MER­KÜ­ROĞ­LU ra­kip isim­ler.

4.AYAK: Kum per­for­man­sı da­ha yük­sek ol­ma­sı­na rağ­men AS­LI­GI­BI gü­zel for­mu ve son­lar­da ya­pa­ca­ğı et­ki­li atak­la­rıy­la çok id­di­alı. Yat­kın ol­duk­la­rı pist­te SOY­LU GÜ­ZEL ve BURJ ha­ta af­fet­mez. GRE­EN PUSS ya­zıl­ma­lı.

5.AYAK: Ser­gi­le­di­ği ya­rış­la­rıy­la göz dol­du­ran SE­ZAR bu ya­rı­şa ti­tiz ça­lış­ma­la­rıy­la çok iyi bir şe­kil­de ha­zır­lan­dı. Saf­ka­nın ba­şa­rı­lı bi­ni­ci­siy­le ko­şu­yu ka­zan­ma­sı­nı bek­li­yo­rum.

6.AYAK: Gü­nün en ka­la­ba­lık ko­şu­sun­da 3 ta­ya şans ve­re­ce­ğim. Fit du­rum­da­ki LIGHT FO­OT bi­rin­ci­li­ğe ya­kın. ALA­ZIM da­ha ha­zır gi­re­ce­ği bu ya­rış­ta ih­mal edil­me­me­li. PREN­SES ZEY­NEP de ku­pon­la­ra işa­ret­len­me­li.

TAHMİN 6-4-2-9-11-1-3 8-5-2-18-7-3-1-10 3-1-2 3-7-4-5 3 11-1-14

Yayınlanma Tarihi:13:18,