SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Şa­ka gi­bi maç…

BUR­SAS­POR, ilk ya­rı Ga­la­ta­sa­ray kar­şı­sın­da çok üs­tün bir oyun­la 2-0'ı bul­du. An­cak ikin­ci ya­rı­da o fır­tı­na git­ti, ye­ri­ne bam­baş­ka bir ta­kım gel­di. Sa­rı-kır­mı­zı­lı­lar ilk ya­rı­da ra­kip ka­le­ye bi­le gi­de­mez­ken, ikin­ci dev­re­de Sne­ij­der, Sel­çuk ve Bu­ra­k'­ın sah­ne­ye çı­kı­şıy­la tur at­la­yan ta­raf ol­du.

BU ga­li­bi­yet her şe­ye rağ­men Ga­la­ta­sa­ray ta­raf­ta­rı­nı çok umut­lan­dır­ma­sın, ta­kım­da­ki di­sip­lin­siz­lik had saf­ha­da de­vam edi­yor… Fe­li­pe Me­lo'nun yap­mış ol­du­ğu sport­men­lik dı­şı dav­ra­nış­lar ise di­ğer ta­kım ar­ka­daş­la­rı­na da kö­tü ör­nek olu­yor. Eğer ha­kem dün ge­ce sa­ha­da oto­ri­te­si­ni ko­ru­yup da­ha ce­sa­ret­li ol­say­dı ma­çı kır­mı­zı kart al­ma­dan bi­ti­re­mez­di.
Lig­de çok kö­tü gi­den Ga­la­ta­sa­ray, en azın­dan ku­pa­da fi­na­le çı­ka­rak bir neb­ze de ol­sa ne­fes al­ma im­ka­nı bul­du. Eğer dün ge­ce­ki kar­şı­laş­ma­da Ga­la­ta­sa­ray elen­sey­di, Man­ci­ni'yi Ünal Ay­sal bi­le kur­ta­ra­maz­dı.
BUR­SAS­PO­R'­A ge­lin­ce: İlk ya­rı­da­ki sko­ru bu­lur­ken çok di­sip­lin­li ve hırs­lı oy­na­dı­lar an­cak ikin­ci dev­re­de bun­dan eser yok­tu. Bur­sas­por­lu­lar da bu mağ­lu­bi­yet­ten son­ra ken­di­le­ri­ni sor­gu­la­ma­lı.
Ha­kem İl­ker Me­ral, son dö­nem­de iz­le­di­ğim en kö­tü ma­çı­nı yö­net­ti. Ne fa­ul­ler­de, ne kart­lar­da stan­dar­dı tut­tu­ra­ma­dı. Öy­le­si­ne ha­ta­lı bir pe­nal­tı ka­ra­rı ver­di ki; ma­çın so­nu­cu­na et­kil eden bir yan­lı­şa im­za at­mış ol­du. Ba­na gö­re G.Sa­ra­y'­ın le­hi­ne çal­dı­ğı pe­nal­tı­da ih­lal yok­tu ve oyun de­vam et­me­liy­di… Bir ha­kem gö­zü­nün önün­de­ki bu po­zis­yo­na na­sıl pe­nal­tı ça­lar an­la­şı­lır gi­bi de­ğil. Za­ten maç da G.Sa­ra­y'­ın le­hi­ne bu ha­ta­lı pe­nal­tı­dan son­ra dön­dü. Bu ara­da 4 ce­za­dan ders al­ma­yan Bur­sas­por se­yir­ci­si de tep­ki­si­ni tri­bün­ler­de de­ğil, kon­gre­de gös­ter­me­li.

Yazarın Diğer Yazıları