SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Ga­la­ta­sa­ray'ın Fil­di­şi­li yıl­dız gol­cü­sü Di­di­er Drog­ba'nın söz­leş­me­si bu se­zon so­nun­da bi­ti­yor. Oyun­cu­nun ta­kım­da ka­lıp kal­ma­ya­ca­ğı ise Sa­rı-Kır­mı­zı­lı­lar'ın önem­li gün­dem mad­de­le­rin­den bi­ri­si. Ga­la­ta­sa­ray Baş­ka­nı Ünal Ay­sal'ın Drog­ba ile gö­rü­şe­rek ken­di­siy­le 1 yıl da­ha ça­lış­mak is­te­dik­le­ri­ni söy­le­di­ği bi­li­ni­yor. Fil­di­şi­li'nin ise bu ko­nu­da­ki ka­ra­rı­nı için­de bu­lun­du­ğu­muz ayın so­nun­da ver­me­si bek­le­ni­yor. Didier Drog­ba'nın Ga­la­ta­sa­ray'da­ki ge­le­ce­ği ko­nu­sun­da bu tür­den bir be­lir­siz­lik ya­şa­nır­ken son de­re­ce il­ginç bir du­rum or­ta­ya çık­tı.

NEŞELİ GÖRÜNTÜLER YAŞANIYOR

Drog­ba'nın son za­man­lar­da kamp­lar­da Türk­çe öğ­ren­me is­te­ği­nin üst dü­ze­ye çık­tı­ğı öğ­re­nil­di. Bu işi oldukça ciddiye alan Fildişili'nin öğretmenlerinin ise yerli futbolcular olduğu kaydedildi. Bu sı­ra­da ne­şe­li gö­rün­tü­le­rin ya­şan­dı­ğı belirtildi. En son oy­na­nan Ga­la­ta­sa­ray-Fe­ner­bah­çe derbisi ön­ce­si Eti­ler'de bir otel­de ya­pı­lan kamp ön­ce­sin­de de bu sah­ne­le­rin tek­rar­lan­dı­ğı öğrenildi. Drog­ba'yla ara­la­rın­da so­run­lar ol­du­ğu id­di­a edi­len yer­li oyun­cu­la­rın Fil­di­şi­li oyun­cu­ya Türk­çe ders­le­ri ver­me­sinin kamp­la­rın en önem­li ak­ti­vi­te­le­ri ara­sın­da yer al­dı­ğı ifade edildi.

Bugün