SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisini düşünen Fe­ner­bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü Ya­nal, tamamen iyi­leş­me­di­ği sü­re­ce Vol­kan De­mi­rel’e el­di­ven ver­me­ye­cek. Bursaspor karşılaşmasında dinlendirilmesi gündemde.

Fe­ner­bah­çe’nin tec­rü­be­li ka­le­ci­si Vol­kan De­mi­rel, 3-0 ka­za­nı­lan Ga­zi­an­teps­por dep­las­ma­nın­da be­lin­de­ki sa­kat­lık ne­de­niy­le ter dö­ke­me­miş­ti. Ba­şa­rı­lı fi­le bek­çi­si ısınmaya çık­ma­sı­na rağ­men ma­ça ken­di is­te­ğiy­le baş­la­ma­mış­tı. Son an­da Mert Gü­nok gö­re­vi dev­ral­mış­tı. Tec­rü­be­li fi­le bek­çi­si­nin be­lin­de­ki ağ­rı­la­rı geçmedi.

Sağ­lık eki­bi, Vol­kan’ın te­da­vi­si­ni tüm hı­zıy­la sür­dü­rü­yor. 32 ya­şın­da­ki kalecinin pa­zar­te­si gün­kü zor­lu Bur­sas­por kar­şı­laş­ma­sın­rda sa­ha­da olup ol­ma­ya­ca­ğı maç saa­ti bel­li ola­cak. Der­bi­nin ca­mi­a için çok önem­li ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le tek­nik di­rek­tör Er­sun Ya­nal’ın Vol­kan’ı Bursa kar­şı­laş­ma­sın­da ta­ma­men iyi­leş­me­di­ği sü­re­ce hiç­bir şe­kil­de ris­ke et­me­me­yi dü­şün­dü­ğü öğ­re­nil­di. Volkan, Gaziantep maçından bu yana çalışmalarını tek sürdürüyor.

Bugün

Yayınlanma Tarihi:11:41,