SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Mert Günok için Manchester United’ın ısrarı sürüyor. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan genç kalecinin 15 milyon euroya serbest kalma hakkı var. Ancak Fenerbahçe yönetimi transfere soğuk bakıyor.

Fe­ner­bah­çe’de, Ga­zi­an­teps­por ma­çın­da, Vol­kan’ın sa­kat­lı­ğı ne­de­niy­le ka­le­ye ge­çen ve çok ba­şa­rı­lı bir per­for­mans gös­te­ren Fe­h­mi Mert Gü­nok ko­nu­sun­da, Manc­hes­ter Uni­ted ıs­rar­lı.

Bugün’ün haberine göre; 24 ya­şın­da­ki fi­le bek­çi­si İn­gi­liz ta­kı­mı­nın 1 nu­ma­ra­lı al­ter­na­ti­fi ko­nu­mun­da. İs­pan­yol ka­le­ci Da­vid De Ge­a’nın is­tik­rar­lı ol­ma­yan per­for­man­sı ne­de­niy­le al­ter­na­tif ara­yış­la­rı­na gi­ren Uni­ted, se­zon ba­şın­dan bu ya­na mil­li ka­le­ci­yi dik­kat­le ta­kip edi­yor. Da­ha da önem­li­si, me­na­jer Mo­yes’in iz­le­me eki­bi yet­ki­li­le­ri, ba­şa­rı­lı fi­le bek­çi­si­nin tem­sil­ci­si Ba­tur Al­tı­par­mak’la sü­rek­li te­masta.

Topu oyuna iyi sokuyor Yan top­lar­da­ki ra­hat­lı­ğı, sez­gi­le­ri ve bi­re bir­de­ki ba­şa­rı­sı; ayrı­ca el ve aya­ğıy­la to­pu oyu­na iyi so­ka­bil­me özel­li­ğiy­le Mert, İn­gi­liz­ler'in 1 nu­ma­ra­lı ada­yı. Fe­ner­bah­çe’yle 1 yıl da­ha söz­leş­me­si bu­lu­nan ba­şa­rı­lı fi­le bek­çi­si­nin kon­tra­tın­da “15 mil­yon eu­ro­ya ser­best ka­lır” mad­de­si var. Ma­nU, se­zon so­nu Mert için Fe­ner­bah­çe’yle pa­zar­lık ma­sa­sı­na otu­ra­ca­k. An­cak Mert’ten bü­yük bek­len­ti­le­ri olan Sa­rı-La­ci­vert­li yö­ne­tim trans­fe­re sı­cak bak­mı­yor. Bu ara­da Fe­ner­bah­çe ta­raf­ta­rı da ya­pı­lan bir an­ket­te ka­lan 8 maç­ta Mert’in ka­le­yi ko­ru­ma­sı ge­rek­ti­ği fik­rin­de bir­le­şe­rek genç ka­le­ci­ye olan gü­ve­ni­ni or­ta­ya koy­du.

BABASI ‘KANARYA’ DEDİ Fut­bol­cu­lu­ğu dö­ne­min­de Trab­zons­por ve pek çok ta­kı­mın ka­le­si­ni ba­şa­rıy­la ko­ru­yan Mert’in ba­ba­sı Ma­hir Gü­nok, Manc­hes­ter Uni­ted’ın oğ­lu­na olan il­gi­si­ni yo­rum­la­dı. Transfer haberlerini İn­gi­liz ga­ze­te­le­rin­den takip et­ti­ği­ni be­lir­ten Ma­hir Gü­nok “Uni­ted cid­di bi­çim­de il­gi­le­ni­yor. Fa­kat Mert uzun yıl­lar Fe­ner­bah­çe ka­le­si­ni ko­ru­mak is­ti­yor. Şu an­ ise ka­lan 8 ma­ça odak­lan­dı. Mert tam bir Fe­ner­bah­çe­li ve onun için Fe­ner­bah­çe’nin ba­şa­rı­sı bü­tün ki­şi­sel ba­şa­rı­lar­dan ön­de ge­lir. Bu ne­den­le sa­de­ce takımının ba­şa­rı­sı­nı dü­şü­nü­yor” de­di.

Yayınlanma Tarihi:10:01,