SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu’nun di­sip­lin ta­li­mat­la­rın­da yap­tı­ğı de­ği­şik­li­ğin ar­dın­dan Ga­la­ta­sa­ray’ın ce­za sı­nı­rı­na gel­di­ği ha­tır­la­tı­lır­ken, bu maç ve­ya dep­las­man­da oy­na­na­cak Tor­ku Kon­ya ma­çın­da kü­für­lü te­za­hü­rat­lar­da bu­lu­nul­ma­sı ha­lin­de, Fe­ner­bah­çe der­bi­si­nin se­yir­ci­siz oy­na­na­ca­ğı be­lir­til­di.

ASIL TEHLİKE KONYA MAÇINDA Galatasaray’ın Tor­ku Kon­ya ile oynayacağı ma­çta 52. mad­de ih­la­li ger­çek­le­şir­se der­bi­nin se­yir­ci­siz oy­nan­ma teh­li­ke­si do­ğa­cak. Galatasaray’da eğer böyle bir durum gerçekleşirse ilk kez Arena’da seyircisiz bir maç cezası alınmış olacak.