SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Teknik direktör Ziya Doğan, Fenerbahçe'nin Kamerunlu golcüsü Pierre Webo'yla 2011 yılında el sıkıştığını söyledi. “Konya'ya gelmeye razı oldu. Ama istediği 1 milyon doları bulamadık” dedi.

Bu se­zon at­tı­ğı kri­tik gol­ler­le Fe­ner­bah­çe'ye bü­yük kat­kı ya­pan Pi­er­re We­bo, Mal­lor­ca'dan ay­rıl­dı­ğı 2011 yı­lın­da az da­ha Kon­yas­porlu olu­yor­muş. Zi­ya Do­ğan, “Kon­yas­por'u ça­lış­tır­dı­ğım dö­nem­de Mal­lor­ca'ya We­bo'yu iz­le­me­ye git­tim. Maç­tan son­ra We­bo otur­du­ğu­muz res­to­ra­na gel­di, ar­ka­daş­la­rıy­la. Son­ra bir ara­ya gel­dik ve ko­nuş­tuk. Kon­yas­por'a gel­me­ye ra­zı ol­du. Dev­re ara­sı trans­fe­ri ola­cak­tı; ama o dö­nem ku­lü­bü 1   mil­yon do­lar is­te­di. Kon­yas­por ve­re­me­di. Böy­le­ce trans­fer ger­çek­leş­me­di. Ol­say­dı We­bo'nun Tür­ki­ye ma­ce­ra­sı çok ön­ce­den baş­la­ya­cak­tı.

“SİVOK, 300 BİN DOLAR’A GELİYORDU” Do­ğan, şu an­da Be­şik­taş'ta for­ma gi­yen To­mes Si­vok ile A­ti­ba Hutc­hin­son'ı da yıl­lar ön­ce­sin­den trans­fer et­me­ye ça­lış­tı­ğı­nı be­lir­te­rek “Trab­zons­por'u ça­lış­tır­dı­ğım 2004'te Si­vok'u keş­fet­miş­tim. Ma­ca­ris­tan'da bir maç iz­le­me­ye git­tim. 300 bin do­lar is­te­di­ler. O ko­şul­lar­da bu ra­kam öde­ne­me­di. Son­ra­sın­da, 2006'da Be­şik­taş'a kaç pa­ra­ya gel­di­ği­ni bi­li­yor­su­nuz. Ati­ba'yı da 2006'da, Trab­zons­por'da­ki ikin­ci dö­ne­min­de keş­fet­tim. Ko­pen­hang'da oy­nu­yor­du. Çok be­ğen­dik. Ken­di­si de gel­me­ye ra­zıy­dı. Ama yi­ne pa­ra­sal so­run­lar çık­tı” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Bugün

Yayınlanma Tarihi:15:51,