SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Trab­zons­por yö­ne­ti­mi, Fe­ner­bah­çeli Vol­kan De­mirel'in gol se­vin­ciy­le tri­bün­le­ri tah­rik et­ti­ği­ni öne sür­müş­tü. An­cak ra­por­lar­da bu yön­de bir bil­gi yer al­ma­dı. Ak­si­ne olay­la­rın ta­kım­lar ısın­ma­ya çık­tı­ğı an­dan iti­ba­ren baş­la­dı­ğı vur­gu­lan­dı. Raporlarda dikkat çeken başka unsurlar da var.

Bugün’de yer alan habere göre, tri­bün olay­la­rı ne­de­niy­le ta­til edi­len Trab­zons­por-Fe­ner­bah­çe ma­çı­nın tem­sil­ci­le­ri ve ha­kem Bü­lent Yıl­dı­rım ra­por­la­rı­nı ön­ce­ki gün Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu (TFF) Hu­kuk Ku­ru­lu'na tes­lim et­ti. Ku­rul da bu ra­por­la­rı za­man kay­bet­me­den Pro­fes­yo­nel Fut­bol Di­sip­lin Ku­ru­lu'na (PFDK) gön­der­di.

Bu­gün ya­pı­la­cak PFDK top­lan­tı­sın­da olay­lar­la il­gi­li ka­rar­la­rın bü­yük ih­ti­mal­le ve­ril­me­si bek­le­ni­yor. Da­ha son­ra Tah­kim Ku­ru­lu ni­ha­i ka­ra­rı­nı ve­re­cek. 15 gün için­de de TFF Yö­ne­tim Ku­ru­lu bir ara­ya ge­lip ma­çın sko­ru­nu ta­yin ede­cek.

TFF yö­ne­timinin ya­pa­ca­ğı top­lan­tı­da üye­le­rin bü­yük bir kıs­mı­nın kar­şı­laş­ma­nın Fe­ner­bah­çe le­hi­ne 3-0 hük­men sa­yıl­ma­sı­nı is­te­ye­cek­le­ri be­lir­ti­li­yor. Tem­sil­ci ve ha­kem­le­rin ra­por­la­rı­na olay­la­rın ta­kım­la­rın ısın­ma­ya çık­tık­la­rı za­man baş­la­dı­ğı­nı yaz­dık­la­rı öğ­re­nil­di. Ta­kım­la­rın kar­şı­laş­ma ön­ce­si ısı­nır­ken Fe­ner­bah­çe ka­le­ci­si Vol­kan De­mi­rel'e çok sa­yı­da ya­ban­cı mad­de­nin atıl­dı­ğı di­le ge­ti­ril­di. Ra­por­lar­da olay­lı kar­şı­laş­ma­nın, ha­kem Bü­lent Yıl­dı­rım ta­ra­fın­dan 3 ke­re dur­du­rul­du­ğu­na işa­ret edi­lir­ken, bu du­rak­la­ma­lar­dan 2'si­nin 2'şer da­ki­ka, bi­ri­nin ise 7 da­ki­ka ol­du­ğu ifa­de edil­di.

 İş­te ra­por­da yer alan çar­pı­cı de­tay­lar:

1) TEK TEK SAYDILAR
Ra­por­lar­da ta­kım­la­rın ısın­ma­ya çık­ma­sıy­la baş­la­yan ve er­te­le­me dü­dü­ğü­ne ka­dar sa­ha­ya atı­lan mad­de­ler tek tek ra­por edil­di. Di­sip­lin ku­ru­lu üye­le­ri ay­rı ay­rı ya­zı­lan ya­ban­cı mad­deleri say­dı­lar. Top­lam 320 ta­ne ya­ban­cı mad­de­nin sa­ha­ya atıl­dı­ğı­ tes­pit edil­di. Ka­pı ko­lu, du­var ta­şı, çak­mak, çok sa­yı­da bo­zuk pa­ra­nın atıl­dı­ğı di­le ge­ti­ril­di.
2) TEMSİLCİYE DE YABANCI MADDE
 Ra­por­lar­da Vol­kan De­mi­rel ve sa­ha için­de­ki tem­sil­ci­ye sa­haya atı­lan ya­ban­cı mad­de­le­r­den isa­bet et­ti­ği ama her iki­sin­de de her­han­gi ya­ra­lan­ma ol­ma­dı­ğı di­le ge­ti­ril­di.
3) iDDiA BOŞA ÇIKTI
 Bilindiği gibi Trabzonspor yönetimi, Fenerbahçe'nin golünden sonra Volkan Demirel'in sevincinin taraftarı tahrik ettiğini ileri sürmüştü. Ancak Disiplin Kurulu'na giden hiçbir raporda Volkan Demirel'in taraftarı tahrik ettiği yönünde bir yazı bulunmuyor.
4) TRABZON'DAN BASKI YOK 
 Maçın ertelenmesinden sonra soyunma odası koridorlarında müsabakanın temsilcilerine Trabzonspor yönetimi tarafından baskı yapıldığı iddia edilmişti. Gözlemci hazırladığı raporda kendisine veya hakemlere bir baskı olmadığını yazdı.

Yayınlanma Tarihi:10:52,