SÖZCÜ PLUS GİRİŞ

Galatasaray'ın uzatmalı transferi Endoğan Adili Bugün Gazetesi’ne konuştu.

Pasaport sorunu nedeniyle imzası sezon sonuna kalan ve 4 gol attığı idmanda sakatlanan genç futbolcu, yaşı nedeniyle eleştirilen Fildişili golcüye özel bir parantez açtı. “Dünyanın en büyük 4 forvetinden biri. Takım olarak ona ‘baba’ diyoruz. Çok seviyoruz” dedi.

Dev­re ara­sın­da sı­ra­ dı­şı bir trans­fer po­li­ti­ka­sı iz­le­yen Ga­la­ta­sa­ray bir­çok genç is­mi kad­ro­su­na kat­mış­tı. O genç­ler­den bi­ri de İs­viç­re’nin Ba­sel ta­kı­mın­dan alı­nan gur­bet­çi oyun­cu En­do­ğan Adi­li’ydi. An­cak Türk pa­sa­por­tu ye­tiş­me­yen 1994 do­ğum­lu or­ta sa­ha oyun­cu­su­nun im­za­sı se­zon se­zo­nu­na kal­mış­tı. Bu ne­den­le sa­de­ce Flor­ya’da id­man­la­ra çı­kan En­do­ğan’a ikin­ci dar­be de sa­kat­lı­ğı ol­muş­tu. 4 gol at­tı­ğı bir çift ka­le maç­ta çap­raz bağ­la­rı kop­muş ve 6 ay sa­ha­lar­dan uzak ka­la­ca­ğı açık­lan­mış­tı. Şim­di­ler­de hem sa­kat­lı­ğı­nın geç­me­si­ni hem de pa­sa­por­tu­nun çık­ma­sı­nı bek­le­yen En­do­ğan Adili, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trans­fer hi­ka­ye­si, ye­ni ta­kı­mın­da­ki iz­le­nim­le­ri ve da­ha bir­çok ko­nu­da ilgi­ çekici açık­la­ma­lar yap­tı.

*Geç­miş ol­sun ön­ce­lik­le. Te­da­vin na­sıl gi­di­yor?

Ba­şa­rı­lı bir ope­ras­yon ge­çir­dim. Ya­vaş ya­vaş to­par­la­ya­ca­ğım. 6 ay son­ra dö­ne­ce­ğim. He­de­fim se­zon ba­şı ha­zır­lık kam­pın­da ha­zır ol­mak.

*Sa­kat­lı­ğın na­sıl ol­du?

An­tren­man­lar­da çok hırs­lıy­dım. Sa­kat­lan­dı­ğım id­man­da çift ka­le oy­nu­yor­duk. 4 gol at­mış­tım. Son bö­lüm­de Em­re Can'la bir po­zis­yon son­ra­sı ye­re düş­tüm. Bir ses gel­di ve ora­da an­la­dım ki bağ­lar­da kop­ma ol­du. Sa­nı­rım na­zar değ­di.

*Pa­sa­por­tun­la il­gi­li du­rum ne­?

Sağ ol­sun baş­ka­nı­mız biz­zat il­gi­le­ni­yor, “Hal­le­di­le­cek” di­yor. Bel­ki 1,5-2 ay­da ge­le­bi­lir. Ku­lüp­ler an­laş­tı. Se­zon bi­ter bit­mez res­mi ola­rak Ga­la­ta­sa­ray'da oy­na­ya­bi­li­rim.

*Na­sıl bul­dun Ga­la­ta­sa­ray'daki or­ta­mı, Flor­ya'yı?

Çok bü­yük bir ca­mi­a. Bü­yük bir ha­ya­lim ger­çek­leş­ti. Kü­çük­ken, ba­bam­la Ga­la­ta­sa­ray maç­la­rı­na gi­der­dik. Ben Ga­la­ta­sa­ray­lı­yım. Ço­cuk­lu­ğum­dan be­ri tut­tu­ğum, ha­ya­li­ni kur­du­ğum ta­kım­da­yım. İn­sa­nın tut­tu­ğu ta­kım­da oy­na­ma­sı ka­dar gü­zel bir şey yok. Bir ağa­be­yim Be­şik­taş­lı. Di­ğer ai­le fert­le­ri Ga­la­ta­sa­ray­lı. Te­sis­ler çok gü­zel, mo­dern. Kül­tü­rel ve ta­ri­hi mi­ra­sı olan çok önem­li bir ku­lüp. Hay­ra­nım.

*Ta­kım ar­ka­daş­la­rın na­sıl?

Hep­siy­le iliş­ki­le­rim iyi. Sa­kat­lı­ğı­ma üzül­dü­ler. Çok bü­yük oyun­cu­lar­la oy­nu­yo­rum. Ka­ri­ye­rim için önem­li. Sne­ij­der çok bü­yük bir oyun­cu, ken­di­siy­le an­tren­man yap­mak be­ni ge­liş­ti­ri­yor. Re­al Mad­rid'de oy­na­dı. Be­nim de böy­le bir ha-­ya­lim var ama her şey­den ön­ce Ga­la­ta­sa­ray'da­ he­def­le­ri­me ulaş­ma­lı­yım. Ga­la­ta­sa­ray bir dün­ya ta­kı­mı ve bu­ra­da ku­pa­lar ka­zan­mak is­ti­yo­rum.

*Drog­ba için ne söylersin?

Çok bü­yük bir oyun­cu. Biz ta­kım ola­rak ona ba­ba di­yo­ruz (Gü­le­rek). Bi­ze çok sı­cak dav­ra­nı­yor. Bence dün­ya­nın en bü­yük 4 for­ve­tin­den biri. Çok sa­mi­mi ve mü­te­va­zı bir in­san.

*TT Are­na'yı, at­mos­fe­ri na­sıl bul­dun?

Mü­kem­mel, ilk ola­rak Es­ki­şe­hir ma­çı­nı iz­le­dim. Tüy­le­rim di­ken di­ken ol­du. Ken­di ken­di­me “Ben bu­ra­da bü­yük ba­şa­rı­lar ya­şa­ma­lı­yım” de­dim.

*Man­ci­ni'yle özel bir gö­rüş­men ol­du mu?

Ba­na gü­ven­di­ği­ni söy­le­di. Pa­sa­port so­ru­num çö­zül­dü­ğün­de oy­na­ya­bi­le­ce­ği­mi ifade etti. Sa­kat­lan­dık­tan son­ra, so­yun­ma oda­sı­na gel­di; ba­na “Ken­di­ni ya­vaş ya­vaş to­par­la­. Ge­ri dön­me­ni bek­li­yo­rum. Pa­sa­port so­ru­nun çö­zül­sün, sa­kat­lık­tan çık. Se­ni bek­li­yo­rum” de­di. Bence çok bü­yük bir an­tre­nör ve ka­rak­ter.

‘ŞAMPiYON BiZ OLACAĞIZ’

Devler Ligi’nde de Chelsea’yi eleyeceklerine inandığını belirterek “Basel’deyken onları 2 kez yendik. Galatasaray Basel’den güçlü” dedi.

*Chel­se­a ile rö­van­ş maçı için ne­ söy­lersin?

İlk ma­çta ikin­ci ya­rı çok iyiy­dik. Çok bas­kı yap­tık. Rö­vanş­ta da gol bu­lup, tu­ru ge­çe­bi­li­riz. Chel­se­a’yi ye­ne­bi­le­cek bir ta­kı­mız. Ba­sel’dey­ken 2 kez yen­dik. Chel­se­a’yi o ka­dar bü­yüt­me­mek ge­rek. Bi­zi kü­çüm­se­miş­ler­di. Ga­la­ta­sa­ray Ba­sel'den da­ha güç­lü ol­du­ğu için yen­me ola­sı­lı­ğı da­ha da yük­sek.

*Ga­la­ta­sa­ray’ın lig­de­ki şan­sı ne? Sence şampiyon olabilecek mi?

Ben­ce ara­mız­da­ki pu­an far­kı ko­lay ka­pa­nır. Gör­dü­ğüm ka­da­rıy­la Fe­ner­bah­çe şok ve te­laş içeri­sin­de. Ga­la­ta­sa­ray ya­rış­ta ba­na gö­re da­ha şans­lı. Umu­yo­rum ki şam­pi­yon biz ola­ca­ğız.

*İs­viç­re'nin genç mil­li ta­kım­la­rın­da forma giydin. A Mil­li Ta­kım ko­nu­sun­da­ki ter­ci­hin ne olur?

Türk pa­sa­por­tum ol­ma­dı­ğı için İs­viç­re genç mil­li ta­kım­la­rın­da oy­na­dım. Ama pa­sa­por­tum çı­kar­sa, Türk A Mil­li Ta­kımı ola­bi­lir.

*Kaç yaşında profesyonel oldun?

15 yaşında ilk profesyonel maçıma çıktım. İsviçre 1. Ligi'nde Grasshopers'ta. Ve o maçta gol attım. Avrupa'da hatta dünyada bu kadar küçük yaşta profesyonel olan tek oyuncuyum.

*İzzet Hajrovic'i tanıyor muydun?

14-15 yaşında Grasshoppers'ta oynamaya başladım. Hajrovic de oradaydı. O zaman hep ben oynuyordum. As olan bendim. Ancak bir sakatlık geçirdim. Sonra Hajrovic oynamaya başladı. Ben de zaten Basel'e transfer olmuştum. Galatasaray'dan önce beni Ajax, 16 yaşındayken istedi. Roma ve Arsenal de peşimdeydi.

(Bugün)

Yayınlanma Tarihi:10:49,